Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 74 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 74
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 1/20.12.2011г.на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОС08/8/22.08.2011г. от Стоян Вълков Благословинов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ж.к.”Дружба І” по ул.“Изола планина”, представляващ УПИ ІХ-2435, от кв.858 с площ 332 кв.м. по регулационен план на гр. Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри – ПИ с идентификатор 63427.4.3009, предмет на АОС №6554/25.10.2011г., на цена в размер на 8 320 лв, без включен ДДС на Стоян Вълков Благословинов.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на Стоян Вълков Благословинов.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)