Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 74 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги“.
2. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – два броя Компютърен томограф и Гама камера, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги.
3. Възлага на управителя на лечебното заведение да организира и проведе процедурите по точка 1 и 2 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)