Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 74 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение  от Протокол  №1/19.12.2023 г. на КОС, Общинският съвет

 реши:

            Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на Лятна кухня с размери 10,00/5,60 м и  застроена плащ 56,00 кв.м. върху имот –частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ III-26 от кв. 1 по плана с. Сандрово, Община Русе, с площ от 698,00 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съобразно скица-предложение за издаване на виза за допълващо застрояване-лятна кухня, издадена на 14.07.2023 г. от Гл. архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 1 944,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

           Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)