Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 740 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г. (изменен с Решение №462 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №21/22.04.2021 г.), както следва:

1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №486 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок „Мермер камък“, вход 1, етаж 5, ап. 1, предмет на АЧОС №432/31.05.1996 г.;

1.2. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1143 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 114, вход 5, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №2557/01.02.1999 г.;

1.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №453 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок 6, вход 4, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №438/31.05.1996 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №107 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ул. „Сливница“ №1, предмет на АЧОС №1525/20.08.1997 г.;

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г. (допълнен с Решение №462 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №21/22.04.2021 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №144 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок „Мермер камък“, вход 1, етаж 5, ап. 1, предмет на АЧОС №432/31.05.1996 г.;

2.2.  създава нова точка №145 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 114, вход 5, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №2557/01.02.1999 г.;

2.3. създава нова точка №146 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Сливница“ №1, предмет на АЧОС №1525/20.08.1997 г.;

3. Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., както следва:

3.1. създава нова точка №77 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок 6, вход 4, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №438/31.05.1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)