Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 740 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общинският съвет реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт” със следното съдържание:
§ 1. Отменя Приложение 1 на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”.
§ 2. Приема ново Приложение 1 към чл.15, ал.1, което е неразделна част от Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”.
§ 3. Създава нов § 6 в Заключителните разпоредби на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”, както следва: „§ 6 Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”, приет с решение № 740, по протокол № 29 от 19.09.2013 г. на ОбС – Русе влиза в сила от 01.10.2013 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 
ИЗТЕГЛЕТЕ Приложение № 1 към Правилник за Организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”