Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 740

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 ЗМСМА, пчл. 10 ал. 1 т. 4 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Намалява активите на „Паркстрой” ЕООД със земя, част от разсадник, с площ 88.238 дка, състояща се от поземлени имоти с идентификатори: № № 503, 506, 509, 517, 522 и 524, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с балансова стойност – 13235.7 лв.
2. Намалението на активите на „Паркстрой” ЕООД да е за сметка на собствения капитал на дружеството, група „Резерви”.
3. Увеличава активите на Община Русе със земя с площ 88.238 дка, състояща се от поземлени имоти с идентификатори: № № 503, 506, 509, 517, 522 и 524, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с балансова стойност – 13235.7 лв.
4. Задължава Главните счетоводители на Община Русе и „Паркстрой” ЕООД да отразят счетоводно преминаването на актива от дружеството към Общината.