Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 741 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС; чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол № 23/05.12.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от първи етаж със застроена площ 500 кв.м. от сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1, на Сдружение Български Червен Кръст, за нуждите на Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, със срок до 31.12.2019 г.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)