Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 741

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1т. 5 и чл. 23 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД.
2. Кандидатите за управител да отговарят на условията, съгласно Наредба № 9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества.
3. Избира седем членна комисия за провеждане на конкурса в състав, както следва:
Председател: Александър Неделчев – зам. кмет „ИИС-ст” на Община Русе
Членове: 1. Цвети Русинов – общински съветник;
2. Теодор Оджаков – общински съветник;
3. Венци Калчев – общински съветник;
4. Евгени Велковски – общински съветник;
5. Борислава Братоев – директор-дирекция
„Общинска собственост”;
6. Илинка Петрова – началник отдел „ПНО”
4. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – един месец след излизане на обявлението. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси”- Община Русе.
5. Конкурсът да се проведе на 04.02.2010 г. от 17 часа в сградата на Община Русе.
6. Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на решението да направи съобщение в два местни вестника за обявяване на конкурса и издаде заповед за назначаване на конкурсна комисия, за реда и условията за провеждане на конкурса, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе.