Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 742 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)