Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 742 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 714 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7314/25.07.2014 год., вписан под №177, том 25, н.д. 4895, парт. №10076, вх.рег. №10275 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 7025.80 лeва, без дължими данъци и такси;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7315/25.07.2014 год., вписан под №129, том 25, н.д. 4899, парт. №10091, вх.рег.№10274 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 7015.90 лeва, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)