Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 742

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 ЗМСМА, чл. 273 ал. 1 от Търговския закон и чл. 10 ал. 1 т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема годишния финансов отчет и доклада на ликвидатора за 2007 г. на „Истър” ЕООД в ликвидация.
2. Приема годишния финансов отчет и доклада на ликвидатора за 2008 г. на „Истър” ЕООД в ликвидация.
3. Приема краен финансов отчет и доклада на ликвидатора към 25.06.2009 г. на „Истър” ЕООД в ликвидация и освобождава ликвидатора от отговорност.
4. „Истър” ЕООД в ликвидация не разполага с активи за разпределение.
5. Задължава ликвидатора да заяви пред Агенцията по вписванията заличаване на дружеството.
6. Задължава ликвидатора след заличаване на дружеството да внесе в касата на Общината останалите в касата на дружеството средства.