Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 743 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28 и чл. 30 от Виенската конвенция за консулските отношения, във връзка с чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 14, т. 21, т. 24 и т. 29, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, на „Генерално консулство на Русия в Русе“, Булстат: 117541359, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.2.4813, с площ 5139,00 кв. м с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м) и построените в него сгради:

1. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.1, със застроена площ 460,00 кв. м, брой етажи – 2 (два), с предназначение – Административна, делова сграда;

2. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.2, със застроена площ 14,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Постройка на допълващо застрояване;

3. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.3, със застроена площ 54,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Хангар, депо, гараж;

Предмет на АЧОС №8593/07.06.2018 г., с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. „Ниш“ №1, отдавани под наем за консулски помещения и прилежащ терен, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 2633.79 лв. без включен ДДС.             

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)