Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 743 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.3066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 861 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Сент Уан“ №26, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предмет на Акт за частна общинска собственост №7151/27.01.2014 год., вписан под №107, том IV, н.д. 689, парт. №1476, вх.рег.№1513 от 13.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена в размер на 107 774.00 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)