Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 743

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.93, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, чл.53, ал.2, т. 1 и ал.4 от Закона за горите, във връзка с Постановление на МС № 158 от 18.06.2009 год., Общинският съвет Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16, като в раздел ІХ чл. 52 придобива следната редакция:
– ал.2, т.1 Такса в размер на процент от продажната цена на дървесината от временен склад по категории, сортименти и дървесни видове, съгласно одобрения комплектуван лесосечен фонд (КЛФ) за съответната година (лежаща маса)” както следва:

№ по ред

Категории/
Сортименти

Игло-
Листни
%

Широко- листни
%

1.

Едра

43

35

2.

Средна

23

21

3.

Дребна

10

12

4.

Технологична дървесина

10

12

5.

Дърва за огрев от иглолистни

8

0

6.

Дърва за огрев от меки широ-

 

 

 

колистни

0

8

7.

Дърва за огрев от твърди

 

 

 

широколистни

0

12

8.

Обли занаятчийски материали

23

21

– ал.2, т. 1, б.а, ”Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат 30 на сто от таксата за дървесината, добита от санитарни сечи, чийто технически качества са влошени вследствие на повреди, предизвикани от биотични фактори”.