Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 744 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.1.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 419,00 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I-3390, в кв. 340.1 по плана за регулация и застрояване на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №129, предмет на АЧОС №8218/07.07.2017 г., вписан под №139, том 20, н.д. 4093, ДВР 9105, вх. рег. №9243 от 13.07.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна цена 108 500,00 лева (Сто и осем хиляди и петстотин лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на спечелилия тръжната процедура кандидат-купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)