Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 744

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал.1, ал. 3 и ал.4 от Закона за горите, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 93 т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет – Русе реши:

1. Изменя Решение № 613 прието с Протокол № 30 от 16.07.2009 година на Общински съвет – Русе, като в т.1 площите се коригират по землища, както следва:
– гр.Мартен било 201,736 дка – става 157,736 дка;
– с. Николово било 778,511 дка – става 744,704 дка;
– с. Хотанца било 1954,580 дка – става 1882,580 дка.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на ореховите и лескови култури, общо 149, 807 дка – частна общинска собственост, с цел бране на плодове и ежегодно провеждане на лесовъдски и агротехнически мероприятия, включващо: почистване и изораване на междуредията, подрязвани и премахване на издънките и сухите клони, почистване на самораслите дървета и храсти върху цялата площ, третиране с препарати срещу болести и вредители, при начална годишна цена от 30 лв. на декар без ДДС, за срок до 31.12.2017 год., както следва:
А. Орехови култури – общо 116 дка в землищата на :
а. гр. Мартен – в част от имот – № 070007 – отдел 214 б – 44 дка;
б. с. Хотанца – в част от имот – № 000105 – отдел 186 д – 72 дка;
Б. Лескова култура – 33,807 дка в землището на :
а. с.Николово в имот № 000107 – отдел 194 с – 33,807 дка ;
Начална тръжна цена за наем 30 лв. на декар без ДДС за година.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
3. Задължава Кмета на Община Русе, да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти по т.2 за бране на плодове от ореховите и лескови култури и ежегодното провеждане на лесовъдските и агромелиоративни мероприятия в горския фонд, частна общинска собственост на Община Русе, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето, спечелило търга.