Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 745 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, т. 1 и т.2 от Постановление №408 от 23.12.2020 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи,  утвърдено с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/09.03.2021г., както следва:

Чл. 37, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

СУПНЕ „Фридрих Шилер“

Отпада:

2. Нина Николова Георгиева, заместник до завръщане на титуляра

    Светлана Стоянова Василева – домакин, карта

Добавя се:

2. Любка Янкова Врайкова, заместник до завръщане на титуляра

    Светлана Стоянова Василева – домакин, карта

Чл. 37, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно ДГ „Райна Княгиня“ – гр. Мартен

Добавя се:

1.Татяна Стоянова Караиванова – гл. счетоводител в детското заведение, билети, новоназначена

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)