Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 745 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявлениe за закупуване на имот и извлечение от протокол №23/05.12.2017 г. на КОбС, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.173.314, находящ се в местността „Барбуков трап”, землище на град Русе, с площ 837 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №8526/06.11.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №20, том 37, н.д. 7420, дв. вх. регистър №16038, вх. №16288/13.11.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 8 236,10 лв. (осем хиляди двеста тридесет и шест лева и десет стотинки), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)