Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 745

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 12.02.2010год. до 03.03.2010год. на част от терен публична общинска собственост в гр.Русе, пл. „Свобода” – зона „Б”, съгласно подробна схема, одобрена от гл. архитект за поставяне на 45 /четиридесет и пет/ броя временни обекти общинска собственост /павилиони/ за организиран мартенски базар, всеки с площ от 4,00кв.м. и начална наемна цена на всеки – 12,00 лв./кв.м./ден без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от 12.02.2010год. до 03.03.2010год. с лицата спечелили публичния търг.