Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 746 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 79 от АПК Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе /Правилника/, както следва:

§ 1. Създава се нов чл. 4а със следния текст: „СЗ „КООРС“ извършва дейности по изграждане, поддържане и ремонт на системите за видеонаблюдение и осъществяване на мониторинг.“

§ 2. Член 5, алинея 3 на Правилника се изменя както следва: „Численият състав на звеното е 126 служители“.

§ 3. В член 6, алинея 1 на Правилника се добавя нова точка 4 със следния текст: „Група за видеонаблюдение“

§ 4.  В чл. 16, ал. 1 текстът „чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3“ става: „чл. 6, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 5. В Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“ се правят следните изменения:

  1. В чл. 6 точки 4 и 5 се отменят.
  2. В чл. 15, ал. 1 точка 9 се отменя, а в алинея 2 изразът „164 щатни бройки“ се заменя с „172 щатни бройки“.
  3. Приема се ново приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от правилника /Приложение 1/.

§ 6. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе влиза в сила от 03.01.2022 година.

  1. Трудовите отношения с работниците и служителите, чиито работодател се променя в следствие на промените в правилниците, визирани в точка I от това решение да бъдат запазени, съобразно чл. 123 от Кодекса на труда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)