Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 746 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, ал. 3 и ал. 4, ал. 5 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:

1.      Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2013/2014 година в следните общински училища:
 
ОУ “Отец Паисий ” гр. Мартен
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VIII
17
1
Всичко
17
1
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
13
3
II-III
17
IV
15
1
V
12
6
VI
13
5
VII
10
8
VIII
10
8
Всичко
90
31
 
ОУ “Тома Кърджиев” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІІІ
12
6
Всичко
12
6
 
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
II
15
1
ІV
15
1
V
15
3
VI
16
2
VIII
13
5
Всичко
74
12
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І
11
5
IV
14
2
V-VII
11
7
VI
11
7
VIII
11
7
Всичко
58
28
 
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І-II
13
3
ІІI- ІV
21
Всичко
34
3
 
ОУ “Г.С.Раковски” с. Ново село
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
10
6
II-IV
20
III
13
3
VII
12
6
VIII
12
6
Всичко
67
21
          
ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
IV
12
4
Всичко
12
4
 
 
   СОУ „Йордан Йовков”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
X
17
1
Всичко
17
1
 
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ІI
15
1
III
15
1
V
15
3
VI
14
4
VII
17
1
VII
15
3
Всичко
91
13
 
СОУЕЕ “Св.  Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
XI
16
2
Всичко
16
2
 
ОУ “Братя Миладинови” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
IV
13
3
Всичко
13
3
 
ПУ “Д-р Петър Берон” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
3
1
Всичко
3
1
 
2. На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2013/2014 година за периода 15 септември – 31 декември 2013 г.  както следва:
 
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца                                                           681.45лв.
ПУ „Д-р Петър Берон” гр. Русе                                                                641.03лв.
 
                        ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:    1322.48 лв.        
 
Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от1322.48 лв.от функция „Образование”, дейност 322 Общообразователни училища-§10-16  Вода, горива, ел. енергия в § 1020 „Външни услуги“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)