Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 746 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 8 от ЗУТ, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие при спазване на чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 8 от ЗУТ, и след съгласие на Министъра на образованието и науката, за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот и сграден фонд (сгради), от „обекти, комплекси за образованието“ в „за жилищни нужди“, както следва:
1. ПИ с идентификатор 63427.10.372 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 8 680 кв.м., с начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, представляващ УПИ III-372-за училище, от кв. 147 по Регулационния план на гр. Русе, заедно с изградените в него пет броя сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.10.372.1, 63427.10.372.2, 63427.10.372.3, 63427.10.372.4 и 63427.10.372.5, освободени след закриване на Основно училище «Св. св. Кирил и Методий» – гр. Русе, кв. Средна кула.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)