Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 746

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години имот частна общинска собственост в ж.к. “Здравец – изток”, бл. “Пеликан”, вх.-А, ет.1, описан в АОС № 4188 от 29.04.2004год. за клуб на “Асоциация на родители на деца с епилепсия”, състоящ се от 47,40кв.м. площ и месечна наемна цена – 32,40лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община–Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. І. обект.