Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 747 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В член 2, ал. 2 от наредбата придобива следната редакция:

Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:

1. до два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 

2. до десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. до два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 

5. до десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

6. до петдесет възрастни птици независимо от вида; 

7. до сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

§2 Чл.11  се изменя както следва:

Чл.11  (1) Храненето на безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе може да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.

(2) Храната и водата, давана на безстопанствените животни следва да отговаря на изискванията на действащото законодателство, в това число и на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

§ 3. Приема се нов чл. 16а със следното съдържание:

Чл. 16а. Който храни безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищни сгради, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

§ 4. В Раздел IV „Допълнителни разпоредби“ се приема нов § 1а със следното съдържание:

§1а. „Непосредствена близост“ по смисъла на чл. 16а е разстояние по-малко от 30 метра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)