Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 747 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, поради невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 01.10.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да подкрепи и да гласува положително така представения от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе бизнес план за периода 2014-2018 г., на заседанието на Общото събрание на Асоциацията на ВиК – Русе, насрочено за 01.10.2013 г. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на бизнес плана, оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.
2. Оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да подкрепи и да гласува положително по гореизложените точки от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 01.10.2013 г., както следва:
2.1. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи (ДМА), придобити въз основа на приемо-предавателни протоколи от Община Русе в качеството си на бенефициент, от Министерството на регионалното развитие, в качеството му на възложител, по ИСПА, мярка: 2005 / BG / 16 / P / PE / 004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, както следва:
2.1.1. ДМА по компонент „Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна мрежа в гр. Русе” (Лот 1), подробно описани в приемо-предавателен протокол от 25.06.2013 г.,
2.1.2. ДМА по компонент „Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Русе” (Лот 2), подробно описани в приемо-предавателен протокол от 26.06.2013 г.,
2.1.3. ДМА по компонент „Доставка на оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода – гр. Русе” на хидрофорните системи за високите сгради в гр. Русе, подробно описани в приемо-предавателен протокол от 18.07.2013 г.
2.2. Упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ДМА по т. 1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе.
3. Оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да подкрепи и да гласува за приемането на Регионалния генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе.

4. Разни.
При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията, оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)