Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 747 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за отстраняване на непълноти и грешки в КККР на гр. Русе засягащи ПИ с идентификатори 63427.179.74 и 63427.179.75 по КККР на гр. Русе, с цел отразяване на съществуващ обслужващ път, преминаващ през посочените общински имоти, съгласно предоставена скица – проект, като след изменението на КК на гр. Русе се обособяват:
1. Новообразуван ПИ с идентификатори 63427.179.74 – частна общинска собственост с площ 14,862 дка, намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Орта Екенлик“, с начин на трайно ползване – лозе, трета категория, предмет на АЧОС № 2993/14.06.1999 г.
2. Новообразуван ПИ с идентификатори 63427.179.75 – публична общинска собственост с площ 17,061 дка, намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Под Ормана“, с начин на трайно ползване – пасище, мера, шеста категория, предмет на АОС № 3091/26.07.1999 г.
3. Новообразуван обслужващ път, представлява ПИ с идентификатори 63427.179.122 – общинска собственост, с площ 2,289 дка, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, намиращ се в землището на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)