Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 747

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г. със сумата
308 299 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 04 Приходи от продажба на услуги + 2 370 лв.
Център за ученическо техническо и научно творчество

Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 6 000 лв.
Център за ученическо техническо и научно творчество
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 71 лв.
Център за ученическо техническо и научно творчество
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи + 300 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. + 308 299 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 20 Външни услуги – 62 000 лв.
Всичко за дейност – 62 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 337 – Извънучилищни дейности
§ 10 15 Материали + 8 299 лв.
Всичко за дейност + 8 299 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 20 Външни услуги – 4 920 лв.
Всичко за дейност – 4 920 лв.
Дейност 425 ОДПЗС – Дофинансиране
§ 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ + 62 000 лв.
Всичко за дейност + 62 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране
§ 10 30 Текущ ремонт – 4 276 лв.
Всичко за дейност – 4 276 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 15 Материали – 1 425 лв.
Всичко за дейност – 1 425 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет : – 2 322 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните
Последствия от кризи, бедствия и аварии
§ 51 00 Основен ремонт
Обект:”Укрепване кръстовище на ул.”Николаевска” и бул.”Скобелев” + 300 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Обект: „Софтуерен продукт за внедряване на автоматизирана
информационна система – Детски ясли” + 4 920 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект: „Затворена работна маса с плъзгащи врати – 1 бр.ЦНСТ” + 1 276 лв.
Обект: „Детска проходилка – 1 бр. ЦНСТ” + 3 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект: „Лазерно многофункционално устройство отд.”Култура”” + 1 425 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 310 621 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. + 308 299 лв.