Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 748 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет-Русе реши:

1. Приема Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)