Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 748 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №22/26.10.2017 г. на Комисията по общинска собственост и заявление от Пенка Димитрова Господинова, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Пенка Димитрова Господинова, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 1656/9106 кв.м. ид.ч. от поземлен имот №066011, целият с площ от 9106 кв.м., находящ се в землището на село Басарбово, Община Русе, местност „Селището“, начин на трайно ползване: Зеленчукова култура, трета категория при неполивни условия, предмет на Акт №8530/17.11.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №107, том 38, вх. рег. №16932/23.11.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, от другия съсобственик Пенка Димитрова Господинова, срещу заплащане на цена в размер на 1 994,00 лв. (хиляда деветстотин деветдесет и четири лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Пенка Димитрова Господинова.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)