Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 748

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и на чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе:

§1. В Приложение №1 към чл. 56 „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка” се прави следното допълнение: в таблицата в колона 3 ред 1 след с. Семерджиево се добавя с. Бъзън.
§ 2. Предложеното изменение влиза в сила от 01.01.2010г.