Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 749 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Приема Община Русе да участва като партньор в подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в партньорство с Българо-румънска търговско промишлена палата (водеща организация в проекта).
  2. Община Русе поема ангажимент за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които общината като Партньор отговаря, в размер не повече от предвиденото в проектното предложение, които подлежат на възстановяване от програмата, след одобрение на разходите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)