Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 749 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Предоставя безвъзмездно за управление, на Областна дирекция на МВР-Русе за нуждите на участък „Чародейка“ и участък „Червена вода“ към Второ РУ-Русе, за срок от 10 (десет) години на следните недвижими имоти-общинска собственост, намиращи се:
1. В гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул. Тодор Икономов № 1, бл. 213, вх. 4, ет. 0 /ниско тяло/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.125.4.14 със застроена площ 190,77 кв.м., заедно с 3,5823 % идеални части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, предмет на АЧОС № 6733/30.07.2012 г., вписан под №183, том 27, н.д. 5465, парт. №9629, вх.рег.№9900 от 06.08.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.
2. В с. Червена вода, представляващ поземлен имот №501.424 по кадастрален план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе с площ 664 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за култура и изкуство, заедно с построените в имота 3 сгради: 1. №501.424.1 – 2 етажа, Масивна, Сграда за култура и изкуство, 113 кв.м.; 2. №501.424.2 – 1 етаж, Масивна, Сграда за енергопроизводство, 27 кв.м.; 3. №501.424.3 – 1 етаж, Масивна, Гараж, 21 кв.м., предмет на АПОС № 6781/10.10.2012г., вписан под №135, том 37, н.д. 7452, парт. №13132, вх.рег.№13492 от 15.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)