Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 749

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОбБ, Общинския съвет реши:

1. Увеличава утвърдения размер на средствата за работна заплата по Приложение № 8 с Решение № 488 от 05.03.2009г. за местните дейности, както следва: било става увеличение
Дейност 601”БКС, жилищно строителство” 45952 52352 6400
дейност 603”ВиК” 7018 7918 900
дейност 606 „Изгр., р-т на уличната мрежа” 12776 14076 1300
2. Задължава Кмета на общината със заповед да извърши корекция по дейности и параграфи, на обща стойност 10410 лева (ФРЗ 8600 лв. + осиг.вноски 1610 лв.) за сметка на кредитите за ФРЗ и осигурителни вноски на дейност 122 „Общинска администрация” – местни дейности.