Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 75 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 75
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 122/23.08.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на:
1. УПИ V-общ. в кв. 107, предмет на АОС № 4164/25.02.2004 г. (вписан под № 140, том Х, вх.рег. № 3742 от 17.03.2004 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10620 лева, без включени ДДС, данъци и такси ;
2. УПИ VІІІ-общ. в кв. 107, предмет на АОС № 4130/12.02.2004г. (вписан под № 131, том VІІ, вх. рег. № 2775 от 12.04.2004 г. на АВп.), при начална тръжна цена 12320 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
3 УПИ ХІ-общ. в кв. 107, предмет на АОС № 4124/05.02.2004 г. (вписан под № 83, том VІІ, вх. рег.№ 2703 от 01.03.2004 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10900 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
4. УПИ ХІІ-общ. в кв. 107, предмет на АОС № 4123/05.02.2004 г., (вписан под № 84, том VІІ, вх. рег.№ 2704 от 01.03.2004 г. на АВп.), при начална тръжна цена 11020 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
5. УПИ ХІІІ-общ. в кв. 107, предмет на АОС № 4122/05.02.2004 г., (вписан под №101, том VІІ, вх. рег.№ 2730 от 01.03.2004 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10910 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провежданeто на търга и са за сметка на купувача.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)