Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 75 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол №38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост и искане с вх.№ ОИ-04-2/13.05.2015 г., Общински съвет – Русе реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г. с 814/1284 идеални части от застроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-30 в кв. 21, целият от 1284 кв.м., съгласно действащ кадастрален план на с. Просена, община Русе, област Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №7460 от 24.07.2015 г., вписан под № 102, том 25, н.д. 4944, ДВР 9573, вх. № 9744 от 28.07.2015 г. на СВп., с прогнозен приход от 2388,00 лева.
2.Дава съгласие за прекратяване съсобствеността върху УПИ Х-30 в кв. 21, чрез продажба на Цветелина Станимирова Атанасова на частта на Община Русе, представляваща 814/1284 кв.м идеални части от застроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-30 в кв. 21, целият от 1284 кв.м., съгласно действащ кадастрален план на с.Просена, община Русе, област Русе, срещу заплащане на цена в размер на 2388,00 /две хиляди триста осемдесет и осем/ лева, без включени данъци и такси.
Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на Цветелина Станимирова Атанасова.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)