Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 75 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1 от 19.12.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – проект за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ИПУР и ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-3388/17.10.2023г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от с площ от 12,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.9.1212, придавани към поземлен имот с идентификатор 63427.9.509 за образуване на ново УПИ II-509, в кв. 40 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.9.1212, придавани към поземлен имот с идентификатор 63427.9.509 за образуване на ново УПИ II-509, в кв. 40 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, на Е. С. Х., след заплащане на Община Русе цена в размер на 253,20 лева (двеста петдесет и три лева и двадесет стотинки) без дължимите данъци и такси, които са за сметка на купувача.

3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)