Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 75 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русереши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за провеждане в посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:

1.1.      Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2019 г.

2.  Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г.

3.Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г.

4.Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.

5.Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)