Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 750 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Мото клуб ЛФФЛ МС – Русе“, БУЛСТАТ 177175390 част от сграда – частна общинска собственост, представляваща помещение, с площ 180,00 кв. м, разположено в западния край на сградата, цялата със застроена площ от 450,00 кв. м, представляваща закрита детска градина, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1785, от кв. 27, по регулационният план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, отдавано под наем като клуб на сдружението, при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО и месечна наемна цена – 76,03 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)