Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 751 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе реши:

  1. Допуска поправка на фактическа грешка в т.1 на Решение № 681, прието с Протокол № 27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе, като

вместо текста:

„1. Дадено съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004; и“,

да се чете:

„1. Дадено съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана от ОПДУ; и“

В останалата си част решението остава непроменено.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)