Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 751 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Кольо Петков Мусов ЕГН: 024216****;
Еленка Петкова Мусова ЕГН: 045215****;
Силвия Петкова Мусова ЕГН: 064526****.

2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)