Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 751

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 във връзка с чл. 17 ал. 1,т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от ПМС № 46/26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие към ЦДГ “Червената шапчица” град Русе да се разкрие филиал “Незабравка”, със седалище с.Бъзън община Русе, считано от 01.12.2009 г.
2.Трудовите правоотношения с персонала между филиал “Незабравка” с.Бъзън и ЦДГ “Червената шапчица” гр.Русе да бъдат уредени при условията на чл.123 от Кодекса на труда.
3.Увеличава числеността на персонала за функция “Образование” на Община Русе с 4.5 щатни бройки, от които 2 бр.-педагогически и 2 .5 бр. непедагогически, считано от 01.12.2009г. Утвърждава нов годишен размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2009 г. на делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, както следва:

“ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ”

дейност

 Численост
       бр.
било – става

  Годишен ФРЗ
          лева
   било  – става

Месечен лимит
       в лева
   било – става

311”ЦДГ и ОДЗ”

  715.5  –   720

4 836 788- 4 838 605

403 066 – 404 883

в.т.ч. филиал
с.Бъзън, считано
от 01.12.2009 г.

  
   0  –  4.5

 

        0  –  1817

 

      0  –  1817

4. Увеличава броя на читалищата в системата на Община Русе с едно читалище, като считано от 1.12.2009 г. общият брой на читалищата на територията на Община Русе нараства от 21 на 22 броя.
5. Увеличава субсидираната численост по делегирана държавна дейност – 738 „Читалища” с 1.5 щатни бройки с цел издръжка на Народно читалище „Светлина” – с. Бъзън, като считано от 01.12.2009 г. досегашната численост по д-ст „Читалища” нараства от 63 на 64.5 бройки.
6. Увеличава капацитета на Домашен социален патронаж към Община Русе – дейност 524 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с 30 броя, от 525 на 555 бройки.