Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 752 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, зад градинката срещу Градските хали, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 116,00 лв. (Сто и шестнадесет лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, зад градинката срещу Градските хали, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 116,00 лв. (Сто и шестнадесет лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, зад градинката срещу Градските хали, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 116,00 лв. (Сто и шестнадесет лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 9,00 кв. м, в гр. Русе, зад градинката срещу Градските хали, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 116,00 лв. (Сто и шестнадесет лева) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 18,60 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг”, ул. „Тодор Икономов”, срещу пазара, т. 515 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 59,00 лв. (Петдесет и девет лева) без включен ДДС.
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 75,57 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3”, ул. „Даме Груев”, до блок 6, т. 103 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 236,00 лв. (Двеста тридесет и шест лева) без включен ДДС.
8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на пуканки и царевица, с площ 3,00 кв. м.позиция „А-2“, в гр. Русе, северозападният ъгъл на кръстовището на ул. „Александровска“ и ул. „Отец Паисий“, зона „А“, с начална тръжна месечна наемна цена – 140,00 лв. (Сто и четиридесет лева) без включен ДДС.
9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на сладолед, с площ 4,00 кв. м, позиция „А-9“, в гр. Русе, пл. „Хан Кубрат“, зона „А“, с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)