Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 753 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет Русе реши:

1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 год., съгласно Приложение 1.
2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2018 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

ОБЩИНСКИГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
ОБЩИНА РУСЕ
( 2018 год. )
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                                                               
    Общинският годишен план за младежта (ОГПМ) е комплекс от европейски, национални и местни политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна година и специфични акценти, които отразяват динамиката в очакванията, потребностите и възможностите на младежката общност в Русе.
    Общинският годишен план за младежта е продукт на Закона за младежта и се разработва в съответствие с Общинския план за развитие и управленската програма на текущия мандат, а през 2018 година в условията за синхронизиране се добави Стратегията за подкрепа за личностно развитие на учениците, Наредбата за приобщаващо образование и предизвикателства, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС, както и обявената от Европейската Комисия 2018 година за Европейска година на културното наследство.
    Настоящият план отразява изводи и насоки, формирани въз основа на срещи и анкетно проучване, проведено в периода месец март – месец ноември 2017 година в структурите на общинското образование във възрастова група 16-19 години. Този подход за планиране на дейностите в ОГПМ’2018 бе заложен в препоръките на Общински съвет Русе при обсъждане и приемане на миналогодишния план за младежта. Новата методика дава допълнителна увереност, че планираните младежки дейности в максимална степен отразяват  очакванията, потребностите и интересите на младежката общност, осигуряват приемственост между отделните годишни планове и напълно кореспондират с националните и европейските стратегически документи за младежта.
     Предвид рамката на Националната стратегия за младежта (2010-2020), Националната програма за младежта (2016-2020) и Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, структурата и дефинираните цели в Закона за младежта, Общинският годишен план за младежта‘2018 не променя дефинираните цели, направления и логическа рамка. Програмата за 2018 продължава развитието на дейности и цели с хоризонт в 2020 година и едновременно с това ги допълва и обновява, създава нови възможности и събития, специфични за потребностите и желанията на местната младежка общност.
     Предвидени са дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно развиват основните приоритети в Националната програма за младежта (2016-2020), заложени са младежки перспективи, провокирани от програми за финансиране на младежки дейности до 2020г. „Младеж в движение“, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”. Предвидени са всички възможности, които предоставя Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на Национална програма за младежта (2016-2020).
     В обобщение на казаното дотук философията на Общинския годишен план за младежта‘2018 следва актуалната европейска доктрина да отговаря на потребностите, да кореспондира с интересите на младите хора, да допълва знанията им с неформално образование и да улеснява навлизането им на пазара на труда.
     Общинският годишен план за младежта на Община Русе за 2018г. е структуриран според приоритетите в следните ключови документи:
·         Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда;
·         Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010г.
·         Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.
   При разработването на Общинския годишен план за младежта’2018са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за европейско сътрудничество в сектора на младежките дейности.
 
II. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ
 
        Младите хора в Община Русе, наблюдавани в общия контекст на възрастовата група и в своята индивидуалност, носят характерните особености на младежката общност в глобалния европейски и световен план. Отличителна черта поставя догонващото развитие на възгледите и възпритията на новото поколение в свят, който все още утвърждава демократични принципи и ценностна система, все още формира пазарно ориентирани обществени отношения и все още се препъва в собствените грешки на растежа. 
      Ето защо целите и обобщеният модел за успех на младите хора в Община Русе имат много на брой нюанси и представляват динамична картина. Изводът е резултат от поредица анкети, проведени в период от 6 месеца с над 1200 младежи по време на неформални срещи и обучения по теми на гражданско образование. Най-разпознаваем в младежката общност остава стремежът към независимост. Това понятие младежите свързват преди всичко с финансовата свобода. Проучването на техните нагласи ясно показва, че дори и да споменават духовните ценности, отреждат водеща роля на материалния аспект. Те измерват успеха с нивото на социална и икономическа свобода, до което могат да достигнат с професионална реализация или друга форма на изява. Това обуславя желанието им да вземат самостоятелни решения, да следват своята идея за живота, да игнорират стереотипите.
       Зад този извод стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия пазар на труда. Комплексни причини, формирани с дългосрочно въздействие на хаотични икономически и образователни фактори продължават да генерират парадокси и класическо разминаване между страните и категориите в кариерното ориентиране и професионалната подготовка на младежите от една страна, техните желания и ниво на компетентност – от друга. В този процес полезната роля на Общината е да посредничи в партнирането и диалога между образованието и бизнеса, да насърчава навлизането на дуалното образование в сфери, важни за икономическия и социален микроклимат.
      През последното десетилетие активността на младите хора постепенно се измести от обществено-политическия живот към частния икономически сектор. Въпреки това те намират форум да заявят своята позиция и своите обществено-политически изисквания към управлението на държавата. Различните форми, чрез които изразяват отношение към управленските решения, търсенето на свободна изява и желанието за промяна са безспорен индикатор за това, че младите хора реагират бързо, остро и адекватно на всяко политическо говорене и действие, което не се вписва в техния светоглед и разбиране за европейски стандарти на поведение в политиката и обществото. Ето защо младежите са перманентно взискателни към всички нива на управление и в ракурса на българското председателство на Съвета на ЕС подчертава тяхната загриженост за европейския път на България.
        В Община Русе има добре развито представителство на различни структури и форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове, движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора в общината членуват близо 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, в т.ч. обхванатите в различни образователни и културни форми на Общинския младежки дом, Общинския център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства с частен характер.
        Община Русе разполага и с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование и извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. В тази област особен акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в Русенския университет.
       Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, в контекста на регионалните условия за икономическо развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.
       В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии във всички сфери за развитие на младите хора, са отговор на потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици и студенти с изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството.
       Програмите за младежка заетост и заложените в управленската програма на мандат 2015-2019 политики за старт в кариерата на младите хора, през 2018 година ще имат нов простор с центъра за кариерно ориентиране, който ще развива дейността си в структурата на Центъра за подкрепа и личностно развитие.
      Идентифицираните слабости са обусловени от негативните демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчно правно-нормативна свобода на Обшината, която да й отреди по-силна роля – да регламентира и прилага стимули за предприемачеството сред младите хора без да наручава принципите на свободния пазар и свободната конкуренция.
       Идентични обстоятелства до скоро възпрепятстваха темповете за навлизане на по-качествен образователен процес, иновации и високи технологии за обучение, приоритетно заложени в управленската програма на мандат 2015-2019г. С новия ЗПУО и възможностите, които предостави за регистриране на иновативни учебни заведения се очаква нов порив за модернизиране на образованието и диверсифициране на методите за преподаване и учене. В контекста на тази промяна се очаква все повече пространство в политиките за младежта да заемат новаторски проекти за формално и неформално образование,доброволчество и младежка активност насочена към важни за местната общност каузи. Нормативната промяна не само постави съвършено нови условия, тя отключи неизползван досега потенциал за реформа и резултати, с ключово значение за всички обществени кръгове и най-вече за младежките среди.
       Всички изводи, силни страни и слабости, индикирани в настощия ситуационен анализ, са отправна точка за формулиране на ясни цели и конкретни действия вОбщинският годишен план за младежта’2018. 
III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА
 
       Общинският годишен план за младежта‘2018 не може да бъде добре разработен документ и да отбележи напредък, ако в него на са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.     
       В изпълнение на Националната стратегия за младежта многосекторният подход следва своето логическото развитие на регионално, областно и общинско ниво чрез целенасочени секторни политики и конструктивен диалог за формулиране, изпълнение и оценка на младежките политики.
       Доктрината на ЕС за младежта се фокусира върху 5 основни приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:
o        Участие;
o        Информация;
o        Неформално образование;
o        Доброволчески дейности;
o        По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.
       В тази връзка Общинският годишен план за младежта‘2018 предвижда дейности чрез които:
Ø    младите хора имат повече възможности за участие в обществения живот, в обществени дискусии и вземане на решения за развитието на общината и общността;
Ø    младите хора участват пълноценно при разработване и изпълнение на ключови проекти;
Ø    младите хора имат повече възможности за знания, мобилност, заетост и социално включване като прилагат метода „Открита координация“;
Ø    младите хора имат повече възможности за достъп до неформално образование и форми за учене през целия живот;
Ø    младите хора прилагат стандарти за ключови компетентности, дефинирани от Европейската референтна рамка, които обуславят повишаване на качеството на живот и личностното израстване;
Ø    младите хора създават младежки съвети за изпълнение на националните приоритети и регионалните политики за младежта;
Ø    младите хора търсят отношения на взаимност и получават подкрепа и разбиране от обществото;
IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Ø    Съответствие
             Принципът на съответствие предполага логическа свързаност на общинския план с националните програмите и услугите за младежи, както и с европейските и международни стратегически документи за младежта.
o        Национална стратегия за младежта (2010-2020);
o        Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
o        Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
o        Хартата за правата на човека;
o        Европейски пакт за младежта;
o        Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи;
o        Бяла книга „Нов тласък за европейската младеж” на ЕК;
o        Препоръка 1437(2000) на Парламентарната асамблея за неформалното образование;
o        Препоръка 1585(2002) на Парламентарната асамблея за младежки политики и ролята на регионалните младежки съвети;
o        Препоръка 1844(2008) на Парламентарната асамблея за новия дневен ред на Съвета на Европа за младежките политики;
o        Препоръка Rec(2006) 1 на Комитета на Министрите на Съвета на Европа към държавите членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежката политика и стандартите, установени в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите;
o        Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
o        Актуализираната стратегия по заетостта;
 
Ø    Законосъобразност
            Принципът на законосъобразност дефинира съответствие и релативност на годишния общински план за младежта с резололюции, рамкови програми и стратегически документи на ЕС, закони и подзаконови актове на РБългария, и общинската нормативна уредба:
o        Закон за младежта (Изм.ДВ, бр. 68/02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.);
o        Закон за висшето образование (Изм.ДВ.бр.102 от 21 Декември 2012г.);
o        Закон за предучилищното и училищно образование(Обн. ДВ в сила от 01.08.2016г.)
o        Закон за закрила на детето(Изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.);
o        Закон за насърчаване на заетостта(Изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.);
o        Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2010-2020);
o        Националната стратегия за младежта (2010-2020);
o        Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020);
o        Договорът от Лисабон (1 Декември 2009);
o        Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
o        Резолюция (2009/С311/01) относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018);
o        Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
 
Ø    Недискриминация, обществена солидарност и толерантност
            Този принцип дефинира стил и мерки за насърчаване на равните възможности и приемането на различията между младите хора. Той концентрира специално внимание върху толерантността към всички социални и възрастови групи на обществото, равенство между половете, равен достъп до информация, образование, здравни грижи и работа за всички групи младежи.
 
Ø    Ефективност, прозрачност и икономичност
            Този принцип задава стандарти за очакваните резултати и индикира нивото на реализираните младежки проекти и инициативи в условията на финансова рамка с ограничен ресурс, при прозрачни процедури, открита администрация, отворен дискусионен процес в общността, зачитане на обществените обсъждания, приемане и прилагане на конструктивните предложения.
 
Ø    Децентрализация
            Принципът на децентрализация предполага фокус върху регионалните политики за младежта и местните инициативи, провокирани и осъществени от спецификата и потребностите на младите хора в местната общност.
 
Ø    Многосекторен подход
            Принципът предполага свързващи и координиращи мерки и отношения, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора.
 
Ø     Иновативност
            Този принцип ориентира годишния общински план за младежта към новаторство, модерни подходи, високи технологии, интерактивни техники в процеса на дефиниране на приоритетите, планиране и изпълнение на дейностите за подобряване на младежкото включване в живота на общността, повишаване на стандарта на живот на младите хора и насърчаване на активността им за младежки проекти и инициативи.
 
Ø    Професионализъм
            Този принцип залага отговорно, професионално отношение към разработването на стратегически документи, свързани с развитието на младежката общност, в които се определят потребностите на младите хора, дефинират се приоритети за тяхното бъдеще на територията на Община Русе и въз основа на това се създават условия и нови възможности за учене, развитие, усъвършенстване и реализиране на пазара на труда.
 
Ø    Надграждане
            Този принцип предполага доразвиване, логическо продължение и усъвършенстване на съществуващи добри практики, опит, инициативи и услуги за младите хора в Община Русе.
 
Ø    Формиране на мрежа от партньорства
            Принципът на партньорските мрежи е ключов за успешното реализиране на заложените дейности в годишния общински план за младежта на местно, регионално и национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.
 
V.НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ
 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Пълноценно участие на младите хора в обществено-икономическия живот на община Русе и приобщаване към общочовешките и демократични ценности на общността
 
      Дейност 1. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Насърчаване на младите хора да създават и развиват или да се включват вмладежки организации, за да ползват перспективите за обществено, професионално и личностно израстване на младежите, организирани в сдружения, клубове, асоциации и други неправителствени форми.
Задача 2. Логистична и организационна подкрепа за приобщаване към значими местни каузи и общински събития, планирани във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС.
Задача 3. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.
     Дейност 2: Насърчаване на гражданското образование и обучение.
Задача 1. Популяризиране на неформалното образование и подготовка на екип за провеждането му в училищната мрежа.
Задача 2. Разработване и утвърждаване на система от тренинги за себепознание и личностно израстване.
Задача 3. Обучение на младежки лидери.
     Дейност 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво.
Задача 1. Окуражаване на младите хора да участват в управлението като упражняват граждански контрол с участие в различни обществени структури, които имат право на въздействие върху дейността на местната администрация или конкретен публичен сектор.
Задача 2. Насърчаване развитието на младежко представителство чрез:
·      гарантиране на реална представителност и публичност;
·      обществено включване при вземане и оценка на решения, свързани с младежта в Община Русе
Задача 3. Стимулиране на младите хора и техните организации да участват в опазването, подобряването и управлението на природното богатство.
Задача 4. Съдействие на младите хора в Община Русе за организиране и провеждане на тематични събития във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС.
 
 
                Индикативен   план 
     Направление   
1
 
 
 
          Дейност
    Организация
 Ресурси
   Период
Контрол
1
Насърчаване на младите хора да участват в местното управление с нови формални и неформални организационни форми, дефинирани в ЗИДЗМ.
Община Русе, Дирекция
”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе, ОМД-Русе
02.-10.2018
Месечен
Годишен
2
Годишна програма за тренинги и обучения по гражданско образование;
Община Русе, Дирекция
”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе, ОМД-Русе
02.-04.2018
05.-07.2018
09.-11.2018
Месечен
Годишен
3.
Институционална подкрепа на младите хора за създаване на младежко представителство;
Община Русе, Дирекция
”Култура и образование”
Община Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
4.
Логистична и организационна подкрепа на младите хора за провеждане на тематични събития в Община Русе, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО, Русенски университет
Бюджет на ЦПЛР-Русе ОМД-Русе Община Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Възлагане на публични функции на младежките представителства (информационни, застъпнически, правозащитни и др.), чрез механизми за публично подпомагане и участие на младите хора във вземането на решения.
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
ММС-Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”; Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
6.
Съдействие за провеждане на стажантски програми, стажове за придобиване на административни умения и управленски опит в публичния сектор.
Община Русе, Дирекция”Култура и образование”, ОМД-Русе, Русенски университет, Агенция по заетостта
ММС, ЕСФ Програми от Стратегията на НПДЗ
2018 год.
Месечен
Годишен
НАПРАВЛЕНИЕ 2: Информирани млади хора, равнопоставен достъп до качествени услуги и възможности за развитие
     Дейност 1. Информационно осигуряване и публичност на младежките дейности.
Задача 1. Предоставяне на информационни услуги с актуални данни, систематизирани и достъпни за всички младежи в Община Русе, за да бъдат удовлетворени техните въпроси и комуникационни потребности.
Задача 2. Организиране на информационни дни за младежи и младежки организации в Община Русе за легитимиране и вписване в Националната информационна система за младежта.
Задача 3. Насърчаване на младите хора да ползват ресурса на европейската информационна мрежа ЕВРОДЕСК, чрез която се разпространява безплатна информация и консултации на млади хора, младежки работници и младежки организации.
Задача 4. Развитие на нови интерактивни подходи за връзка и обмен на информация, насърчаване на младежкото предприемачество в тази сфера.
     Дейност 2. Развитие на консултантските услуги в помощ на младите хора в Община Русе.
Задача 1. Изграждане на постоянен младежки консултативен център чрез капацитета на ОМД-Русе, Младежкия парламент и неправителствени организации, които развиват дейност в тази сфера.
Задача 2. Предоставяне на безвъзмездни консултации на младите хора в Община Русе в подкрепа на тяхното личностно израстване, развитие на жизнени умения, социално включване и обществена активност.
Задача 3. Експертна подкрепа за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора в Община Русе, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.
Задача 4. Логистична подкрепа за организиране на свободното време на младите хора в Община Русе чрез форми за култура, изкуство и неформално образование. 
Задача 5. Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социално предприемачество в Община Русе за предоставяне на услуги за развитие на младите хора.
Задача 6. Създаване на мрежа от доставчици на услуги за младите хора – професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, бизнес центрове.
 
 
Индикативен   план
    Направление
2
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Предоставяне на информационни услуги свързани с интересите и потребностите на младежите в Община Русе.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
2.
Организиране на дискусионни форуми по актуални въпроси за развитието на младите хора в общината;
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
02.-07.2018
09.-12.2018
Месечен
Годишен
3.
Създаване на партньорски мрежи за делегирани от държавата услуги за младежката общност;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
2018 год.
 
Месечен
Годишен
4.
Обучения, семинари и информационни кампании в отговор на младежките потребности;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
Община Русе, ОМД-Русе, Програма „Европа на гражданите”
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Развитие на ЕВРОДЕСК и интерактивни форми на информационен обмен.
МОН, Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
ММС-Програма ”Младежта в движение”, Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
6.
Логистична подкрепа за организиране на свободното време на младите хора;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, РУО,
ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
 
     Дейност 1. Институционална подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Задача 1. Насърчаване на работодателите да бъдат активни в планирането на учебния прием,   да участват в процеса на професионалното обучение с база и преподавателски ресурс и да осигуряват възможност за работа и стипендии на изявените младежи;
Задача 2. Взаимодействие между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост;
Задача 3. Насърчаване на младите хора да учат през целия живот в ракурса на постоянно усъвършенстване, преквалификация или поддържане на специфични компетентности, търсени на пазара на труда;
Задача 4. Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите чрез участие в различни проекти;
     Дейност 2. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение, младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система;
Задача 1. Окуражаване на работодателите да ползват възможностите на дуалното образование за приобщаване и професионални перспективи за младежи със специални образователни потребности, в социален риск или отпаднали от образователната система;
Задача 2. Посредничество за партниране между работодателите, професионалните училища, обучителните центрове и академичната общност по въпроси за професионалната и житейска реализация на младежи в неравностойно положение или друг социален риск.
 
 
Индикативен   план
    Направление
3
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора чрез създаване на нова дейност в структурата на ЦПЛР с оглед потребностите на младежите и пазара на труда в Община Русе.
ЦПЛР-ЦУНТ Русе
МОН, Бюджет на ЦПЛР-Русе
2018 год.
Годишен
2.
Институционална подкрепа и взаимодействие с работодатели и браншови организации за кадрово планиране в структуроопределящи сектори на местната икономика.
Община Русе
Община Русе
2018 год.
Годишен
3.
Институционална подкрепа за въвеждане на дуално образование;
Община Русе, РУО Русе, НАПОО
ШАРС, ДОМИНО, ЕСФ, МРФ, клъстери
2018 год.
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Стимулиране и популяризиране на неформалното образование сред младите хора в Община Русе
 
      Дейност 1. Развитие на клубове за неформално образование:
Задача 1. Развитие наКлуб „Младежки парламент” с представители на средните училища в Русе, които имат за цел тази структура да бъде представителен орган на младите хора в град Русе, да работи съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Бялата книга за младежта. Младежите осъществяват проучвания и анкети, реализират кампании, инициират кръгли маси и дискусии, и провеждат срещи с представители на властта. Членовете на младежкия парламент участват в национални срещи на младежките парламенти.
Задача 2. Развитие наКлуб „Доброволец”, в рамките на Общински младежки дом –Русе, сформиран от неформална група младежи, с интереси в различните сфери на доброволчеството. Те участват и организират различни доброволчески акции, разучават и запознават други младежи с възможностите на доброволчеството в страната и чужбина.
Задача 3. Развитие наКлуб „Екология и спорт” към ОМД-Русе, който организира акции свързани с почистване, боядисване, облагородяване, здравословно хранене и спорт. Организира дискусии и обучения на тема „Здравословно хранене”. Организира спортни събития, флашмоб събития, team building др. Обученията и дискусиите се провеждат главно по метода „връстници обучават връстници”.
Задача 4. Развитие наКлуб „Здраве” към ОМД-Русе, за организиране на обучения, дискусии и акции, в които се разглеждат проблеми на здравето. Ежегодната Анти-СПИН кампания, боулинг турнир –„Стреляй точно, за да не си ти”.
Задача 5. Насърчаване наКлуб „Европейско развитие и младежка мобилност” към ОМД-Русе, да реализира европейски младежки програми и инициативи. Организира и провежда дискусии и семинари на теми като: „Обучение в чужбина”, „Младежка мобилност”, „Европейски програми” и др. Организира срещи с младежи от страната и чужбина.
Задача 6. Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство” в рамките на ОМД-Русе, който организира кампании, акции, събития в областта на образованието, културата и изкуството.
Задача 7. Развитие наКлуб „Превенция на девиантни прояви и закрила на детето” в структурата на ОМД-Русе, който организира обучения, дебати, дискусии, свързани с превенцията на рисковото поведение сред младите хора. Предвиждат се обучения и дискусионни форуми, на теми „Опасностите на граничния град – трафик и съвременно робство“, „Психически и физически тормоз в училище, на улицата, вкъщи”, „Наркотици и зависимости”. „Насилието над жени – израз на слабост“, които засягат младите хора, с участието на инспектори и специалисти от МВР-Русе и други институции.
Задача 8. Развитие на Клуб „Дебати“в структурата на ОМД-Русе, който организира срещи на млади хора, дискусии по актуални обществени въпроси, обучения по дебатиране, подготовка за регионални и национални състезания по дебати, организиране на разлини форми за популяризиране на обществените нагласи и позиции на младите хора в Русе.
      Дейност 2. Реализиране на обучения, кампании и дискусионни форуми за интелигентен растеж и социално приобщаване.
Задача 1. Организиране на срещи с младежи от средните училища, инициирани от МИКЦ – Русе, на теми от общ интерес за младежката общност;
Задача 2. Организиране на кръгли маси и младежки брейн-сторм кампании по ключови въпроси на младежкото развитие, проблеми на местната общност и човечеството.
Задача 3. Предоставяне на организационно-логистична подкрепа на младежки клубове и неформални групи за реализиране на иновативни идеи за откриване, изследване и съхраняване на нематериално културно наследство в контекста на Европейската 2018 година.
Задача 4. Насърчаване на взаимодействието между младежките организации и културните институти на територията на Община Русе.
 
 
Индикативен   план   на
Направление
4
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Създаване на екипи за преподаване на гражданско образование и популяризиране на програмата сред младежката общност
ЦПЛР – Русе, ОМД-Русе, Община Русе
Бюджет на ЦПЛР-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
2.
Организиране на дискусионни форуми на теми от неформалното образование за младите хора в общината; Групови и индивидуални срещи;
ЦПЛР – Русе, ОМД-Русе, Община Русе
МОН, ММС Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
3.
Създаване на младежки съветис фокус към интересите на младите хора в различни области: изкуство, бодибилдинг, биоенергия, туризъм и културно наследство; гидове и екомаршрути, здравословни програми, гражданско образование;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ЦПЛР-Русе, ОМД-Русе, ОДЦКИ-Русе, НПО
МОН, ММС –Програма „Хоризонт 2020”
2018 год.
Месечен
Годишен
4.
Развитие на Клуб”Младежки парламент”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Развитие наКлуб „Екология и спорт”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
6.
Развитие наКлуб „Здраве”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
7.
Разрастване на Клуб „Европейско развитие и младежка мобилност”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
8.
Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
9,
Развитие наКлуб „Превенция на девиантни прояви и закрила на детето”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
10.
Развитие на градски мажоретен състав „Екстрийм“ с представителна формация и подготвителна група.
Община Русе ОМД-Русе
Община Русе ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
11.
Подготовка и провеждане на второ издание на Международен Фестивал „Русе – Ритъм & Марш“ парад и състезание на мажоретни състави.
Община Русе ОМД-Русе
Община Русе ОМД-Русе
31.06.-1.07.2018 г.
 
Годишен
12.
Създаване на градски фанфарен оркестър като клуб в структурата на ОДЦКИ – Русе
Община Русе
ОДЦКИ – Русе
Община Русе
ОДЦКИ-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
13.
организационно-логистична подкрепа за откриване, изследване и съхраняване на нематериално културно наследство в контекста на Европейската 2018 год.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Развитие на младежко доброволчество
 
       Дейност 1: Мотивиране на младите хора за доброволчество, което ги прави мобилни, индиректно постига личностно израстване и социално сближаване, а директно постига солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
Задача 1. Предоставяне на доброволчески възможности за младите хора във връзка с предстоящи събития в Община Русе в периода на българското председателство на ЕС, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от новите програми и инициативи на ЕК „Младежта в движение”, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”
Задача 2. Присъединяване към Европейската конвенция за насърчаване на транснационална дългосрочна доброволческа служба за младежи на Съвета на Европа и осигуряване на прилагането й.
Задача 3. Насърчаване и подпомагане на участието на българските младежи в международното младежко доброволчество.
       Дейност 2. Гарантиране правата на младите доброволци.
Задача 1. Правно регулиране на статута на младите доброволци. Закрила от възлагане на дейности, които оказват или могат да окажат вредно или опасно влияние върху тяхната психика и здраве.
Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за млади доброволци, необходима за извършваните доброволчески дейности.
       Дейност 3. Популяризиране на доброволчеството.
Задача 1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от младите хора по време на доброволческата дейност.
Задача 2. Въвеждане и поддържане на добри практики за набиране и обучение на млади доброволци, за стимулиране, оценка и признание на постиженията им.
Задача 3. Правно регулиране на статута на доброволческите организации в общинската нормативна уредба.
Задача 4. Установяване и спазване на стандартите за младежкото доброволчество и осъществяване на публичен контрол в защита на младите доброволци.
 
 
   Индикативен     план  
      Направление
5
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
WEB -базирана система за търсене и предлагане на доброволци в различни институции, НПО и др.
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
2.
Развитие на Клуб „Доброволец” в ОМД-Русе
ОМД-Русе
Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020” – ММС, ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
3.
Въвеждане на механизми за координиране на млади доброволци, регламентиране на изисквания и стандарти в защита на интересите им
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе, НПО
МОН, ММС -Програма „Възможности за младежта 2020”
2018 год.
Месечен
Годишен
4.
Организиране на информационни кампании за популяризиране на доброволчеството;
ОМД-Русе, НПО
Бюджет на ОМД-Русе, проекти на НПО
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Организиране на доброволчески акции на младежи в сферата на социалните дейности, работа с деца, екология, спорт, здраве и др.
ОМД-Русе, НПО
МОН, ММС, Програми на ЕК и ЕСФ за младежта 2014-2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
6.
Изпращане на доброволци по програми на ЕС в чужбина и приемане на чуждестранни доброволци в Община Русе.
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование”, ОМД-Русе
Програма ”Европа за гражданите”; Програмна инициатива ”Гаранция за младежта 2014-2020” – ММС
2018 год.
 
Месечен
Годишен
7.
Организиране на общоградски доброволчески конкурс „Златната метла”.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
 
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 6. По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта
 
        Дейност 1. Развитие на междукултурния диалог на младите хора в Община Русе с европейската и световна младежка общност в контекста на 2018 г., обявена от ЕК за Европейска година на културното наследство.
Задача 1. Стимулиране и развитие на международния диалог между младите хора и създаване на условия да изграждат умения за работа в мултикултурна среда;
Задача 2. Създаване на условия младите хора да опознават културата на различни националности и отделни етнически общности за издигане на образците на културното наследство за стимулиране на толерантност, разбирателство, взаимодействие и диалог между общностите;
Задача 3. Насърчаване на мобилността на младите хора в страната и в чужбина;
Задача 4. Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.
Задача 5.Стимулиране и подпомагане на младите хора да участват в международни и европейски младежки движения.
       Дейност 2. Подобряване на възможностите за реализиране на творческите умения на младите хора според техните интереси, цели и потребности с насърчаване на младежката инициативност, талант и изява.
Задача 1. Предоставяне на повече и по-добри условия за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
Задача 2. Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;
Задача 3. Насърчаване и подпомагане на талантливите младежи в областта на изкуството, науката, спорта.
Задача 4. Подкрепа на даровити млади хора с интерес към хуманитарните, инженерните науки и високите технологии, улесняване на достъпа на младежите до иновации, новости и интерактивни комуникации;
Задача 5. Развитие на младежкото музикално движение и неформалните творчески клубове на територията на Община Русе в съответствие с европейските стандарти.
       Дейност 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.
Задача 1. Превенция на факторите, които създават риск за здравето на младите хора.
Задача 2. Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи.
Задача 3. Утвърждаване на здравословния начин живот сред младите хора чрез кампании на младежки работници, здравни специалисти, неправителствени, доброволчески и спортни организации на територията на Община Русе.
Задача 4. Ефективно прилагане на Насоките на ЕС за физическата дейност на младите хора, особено сред младежите с увреждания.
Задача 5. Прилагане на съвременни форми на здравно образование в училищата.
Задача 6. Развитие на подхода „Връстници обучават връстници” за повече доверие при формирането на нагласи и придобиване на умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и игнориране на рискови за здравето навици;
Задача 7. Подобряване на достъпа на младежите до качествени консултантски и здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.
        Дейност 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Задача 1. Повишаване капацитета на младежките работници за работа с младежи в риск;
Задача 2.Повишаване на уменията за адаптация и пригодност за трудова заетост на младежите в неравностойно положение. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
Задача 3. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора и предоставяне на грижа в семейна или подходяща приемна среда, осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно интегриране във всички области на обществения живот.
Задача 4. Ограничаване на приемствеността за социалното изключване между поколенията. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално включване;
 
 
         Индикативен   план  
Направление
 6
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Проучване на нагласите и очакванията на младежите за подкрепа от публичните институции
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
2.
Разработване и разпространение на информационни материали и наръчници за работата на младежките работници, за насърчаване признаването на младежката работа в обществото.
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
3.
Младежки дискусионни форуми и конференции за популяризиране на работата в мрежа и обмяната на опит сред младежките работници;
ОМД-Русе
МОН, ММС- Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
4.
Насърчаване на младежки-те представителства да се развиват на регионално и национално ниво като форма на самоуправление, за да се ускори децент-рализацията на държавната политика за младежта.
Община Русе, Дирекция
”Култура и образование”
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Гаранция за младежта 2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Организиране на срещи, дискусии и семинари за предоставяне на услуги в общината чрез различни форми на младежка работа, разнообразни подходи и методи за различни групи млади хора със специфични потребности;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантове (ЕИП), Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
6.
Организиране на събития, конкурси и фестивали: 
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА грантове (ЕИП)
2018 год.
Месечен
Годишен
6.1.
Конкурс за картичка, посветена на 14 февруари „Валентинка”.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
14.02.2018
Месечен
Годишен
6.2
Международен Фестивал на ледени скулптури „Русе Айс Фест”, леден карвинг, ледена работилница;
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
Община Русе Фондация „Русе-град на свободния дух” Дарители
14.01.- 14.02.2018г
Месечен
Годишен
6.3
Конкурс – рецитал българска поезия „За да я има България”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
03.03.2018
Месечен
Годишен
6.4
Конкурс за есе и рисунка „Водата-извор на живот”, посветен на международен ден на водата – 22 март
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
22.03.2018
Месечен
Годишен
6.5
Балетен конкурс „Танцуваща река”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
04.2018
Месечен
Годишен
6.6
Фолклорен фестивал „Северина”
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
04.2018
Месечен
Годишен
6.7.
Международен фестивал и парад на мажоретни състави в Русе. Първо издание
Община Русе ОМД-Русе
Община Русе ОМД-Русе
06.2018 г.
Месечен
6.8.
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе, ОДЦКИ-Русе
Бюджет на ОМД-Русе и ОДЦКИ-Русе
05.-06.2018
Месечен
Годишен
6.9.
Международен фестивал на пясъчни скулптури, работилница , майсторски клас за млади скулптури
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
Община Русе
06.2018
Месечен
Годишен
6.10
Рок фест „Дунав рок”
ОМД-Русе
Община Русе, Програма на ЕК „Младежта в движение”
06.2018
Месечен
Годишен
6.11
Национален конкурс „Моят малък свят – на сънища богат”
ОМД-Русе
6.12
Национален конкурс „Моят малък свят – на сънища богат”
ОМД-Русе
6.12
Национална панорама „Всемир на таланти”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
 
Национална панорама „Всемир на таланти”
Община Русе, Дирекция „КО” ОМД-Русе
6.13
Фестивал за млади поп и рок изпълнители
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
10.2018
Месечен
Годишен
6.14
„Екс Либрис” фестивал
РБ ”Любен Каравелов”
РБ ”Любен Каравелов”
10.-11.2018
Месечен
Годишен
6.15
Национална хорова среща
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
11.2018   
Месечен
Годишен
6.16
Международен конкурс за спортни танци –ноември
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
   11.2018
Месечен
Годишен
6.17
Фестивал на книгата
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”, РБ ”Любен Каравелов”
РБ ”Любен Каравелов”, Програма ”Глобални библиотеки”
11.2018
Месечен
Годишен
7.
Организиране на акции, събития, кампании, дебати дискусии за по-добра връзка между младите хора и публичните институции за по-резултатен диалог и адекватни решения за младежта;
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе, Проект на ЕИП
2018 год.
Месечен
Годишен
8.
Организиране на обучения семинари и конференции за здравословния начин живот сред младите хора.
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ММС, ЕЕА-грантс – програма на ЕИП
2018 год.
Месечен
Годишен
9.
Организиране на менторство и стажуване.
Община Русе, ОМД-Русе
Програма „Гаранция за младежта”на ЕС
2018 год.
Месечен
Годишен
10.
Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места на територията на общината към интерактивната комуника-ция на местната младежка-та общност и социалните мрежи за превенция на социалното изключване;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ММС, Програма ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантс, програма на ЕИП, Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
11.
Сформиране на работни групи между социални работници и младежки работници,за приобщаване на младите хора в социален риск и възпитаване на съпричастност на младите хора към политиките за социално включване;
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ЕЕА-грантс – програма на ЕИП, Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
12.
Разпространение на информационни и обучителни материали за сексуално и репродуктивно здраве.
Община Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
ЕЕА-грантове, програма на ЕИП, Програма на ЕК „Хоризонт 2020”, Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
 
НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА
 
       Дейност 1. Създаване на система от стандарти за оценка и усъвършенстване на младежката работа в Община Русе.
Задача 1. Повишаване на капацитета на младежките работници;
Задача 2. Стимулиране на разнообразието на прилаганите методи в младежката работа;
Задача 3. Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на партньорски и браншови мрежи за обмяна на опит, добри практики между младежките работници на местно, национално и международно ниво;
Задача 4. Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му от младежките работници;
      Дейност 2. Популяризиране на младежката работа.
 
 
         Индикативен   план  
Направление
 7
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Повишаване на професионалния капацитет и ключовите компетентности на младежките работници
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
2.
Разработване и разпространение на информационни материали и наръчници за работата на младежките работници, за насърчаване признаването на младежката работа в обществото.
ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
3.
Младежки дискусионни форуми и конференции за популяризиране на работата в мрежа и обмяната на опит сред младежките работници;
ОМД-Русе
МОН, ММС- Програма на ЕК „Хоризонт 2020”, Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
4.
Насърчаване на младежки-те представителства да се развиват на регионално и национално ниво като форма на самоуправление, за да се ускори децентрализацията на държавната политика за младежта.
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Гаранция за младежта 2020”;
2018 год.
Месечен
Годишен
5.
Организиране на срещи, дискусии и семинари за предоставяне на услуги в общината чрез различни форми на младежка работа, разнообразни подходи и методи за различни групи млади хора със специфични потребности;
Община Русе, Дирекция ”Култура и образование” ОМД-Русе
ММС, Програмна инициатива ”Възможности за младежта 2014-2020”; Програма на ЕК „Хоризонт 2020”; ЕЕА-грантове (ЕИП) Бюджет на ОМД-Русе
2018 год.
Месечен
Годишен
 
РЕСУРСИ, регламентирани в Закона за младежта:
·      Националната програма за младежта се осъществява от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ за периода 2016 – 2020г.
Средствата за дейностите по програмата се осигуряват в рамките на Бюджета на Република България чрез Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието на РБ за съответната година. За 2018 година за реализиране на програмата на територията на цялата страна са заложени 2 800 400лв. Средствата са индикативни и се регламентират в зависимост от възможностите на бюджета.
·      ЗИДЗМ ясно урежда правилата за финансиране на младежките дейности чрез създаването на нова Глава Девета „Финансиране”в чл. 57-60.
Финансирането на националната младежка политика се осъществява със средства от:
1. републиканския бюджет;
2. общинските бюджети;
3. национални и международни програми;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. приходи от други източници.
– Финансовите средства за изпълнение на националните и общински програми за младежта се осигуряват от републиканския бюджет и се планират ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България и общинските бюджети.
– Условията и редът за финансиране на проекти по националните програми за младежта се определят с наредба на Министъра на младежта и спорта съгласувано с Министъра на финансите.
– Стандартите за делегираните от държавата младежки дейности и за финансиране чрез общинските бюджети на местни младежки дейности се определят с решение на Министерски съвет.
·      Инициативи на ЕК и програми за финансиране на младежки дейности през новия програмен период 2016-2020г. :
1.    ЕС осигурява 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост до 2020 г. България ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по европейската инициатива „Гаранция за младежта 2014-2020”. Чрез националния план за изпълнение на „Гаранцията за младежта” България ще усвои от Европейския съюз (ЕС) до края на 2018 год. около 150 милиона евро за стимулиране на младежката заетост. Това е Пакет за младежка заетост, който включва четири области за действие. В първата-Гаранция за младежта, се предвижда на всички младежи на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за работа, включване във форма на продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като са завършили формално образование или са останали без работа.
2.    Изградена младежка инфраструктура. ОМД-Русе завтори път през изтеклата година бе бенефициент на Националната програма за младежта и Подпрограма „Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове“ на ММС за продължаване на дейността и развитие на Младежки информационно консултантски център. Община Русе е партньор наМИКЦ, участва и подкрепя неговата дейност за консултиране, съдействие за придобиване на умения и професионална квалификация на младежи на възраст между 15 и 29 г. През 2018 г. проектът е в своята устойчивост.
3.    Европейска инициатива „Възможности за младежта” – подготвително действие на стойност 4 млн. евро за подпомагане на страните от ЕС да осигурят на младите хора работа, по-нататъшно образование или обучение/преквалификация. Подпрограма: европейска рамка за качество на стажовете; Твоята първа работа с Eures – подготвително действие за подпомагане на 5000 млади хора да намерят работа в друга страна от ЕС. Засилено използване на ЕСФ от националните правителства за оползотворяване на 30 млрд. евро за проекти за периода до 2020г. и 1,3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за създаване на схеми за професионално обучение .
4.    Програма „Младежта в движение“ е широкообхватен пакет инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа.
5.    Еразъм и Леонардо да Винчи – 140 000 стажове в предприятия през 2018 г. в други страни от ЕС за студенти и учащи в професионални училища.
6.    Еразъм за предприемачи – 900 места за млади предприемачи в малки предприятия в други страни от ЕС
7.    Европейска доброволческа служба – 10 000  възможности за доброволчество в целия ЕС.
8.    Европейска инициатива „Хоризонт 2020”. В новия програмен период тя ще обедини съществуващите към момента три отделни програми/инициативи на ЕК: за Наука,  Иновации и Седма рамкова програма. Общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2016-2020 г. е в размер на 70 млрд. евро.
     Програмата е насочена към превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища в рамките на Общността, малкият и среден бизнес, научните изследвания и осигуряват нови възможности за младежка заетост.
     Индикатори за ефективностна Общински годишен план за младежта ’2018:
 
1.    Брой създадени младежки центрове за интегрирани младежки услуги на територията на Община Русе;
2.    Брой и вид предоставени информационни услуги в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
3.    Брой и вид проведени обучения на територията на Община Русе;
4.    Брой идентифицирани и използвани в младежката работа методи и подходи;
5.    Брой осъществени срещи и конференции;
6.    Брой и вид информационни кампании;
7.    Брой участници в обучения, проведени в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
8.    Брой и вид обучителни програми за повишаване на капацитета на младежките работници;
9.    Брой обучени младежки работници на територията на Община Русе;
10.    Брой и вид младежки инициативи с участието на млади доброволци на територията на Община Русе;
11.    Брой млади доброволци участници в различни инициативи в Община Русе и в по-широк териториален обхват;
12.    Брой и тип организации/институции на територията на Община Русе, приемащи доброволци;
13.    Брой и вид обучителни програми за работа с млади доброволци в Община Русе;
14.    Брой, вид и честота на предоставянето на консултации на млади хора в Община Русе;
15.    Брой млади хора участвали в различни кампании и инициативи;
16.    Брой и вид послания, разпространени чрез младежките кампании, в резултат на общинския годишен план за младежта в Община Русе;
17.    Брой млади хора от малките населени места в Община Русе получили услуги в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;
18.    Консултирани и обучени младежки работници и други специалисти, които работят с младежи и млади хора в риск на територията на Община Русе.
 
          Очаквани резултати от изпълнението на Общински годишен план за Младежта’2018:
 
1.    Успешно финализиран и ефективен период на устойчивост на проекта, с който е осъществен МИКЦ с изпълнение на проект „Виа Региа 2“, чрез ОМД – Русе в Община Русе;
2.    Информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация – минимум 1000 млади хора годишно ще получат информационни услуги;
3.    Професионална ориентация и трудови умения за включване в различните сфери на обществено-икономическия живот на страната – минимум 200 млади хора годишно ще получат специализирана информация, допълнителни знания и квалификационни умения в резултат на дейностите в общинския годишен план за младежта;
4.    Повече млади хора, участващи в младежко доброволчество – мнимимум 200 млади хора привлечени като доброволци за осъществяване на младежки дейности и инициативи на територията на Община Русе;
5.    Повече младите доброволци, осъществили дългосрочно доброволчество (над два месеца) – минимум 10 младежи, положили дългосрочен доброволен труд в различни организации или институции;
6.    Възраждане на доброволческите ценности и практики за упражняването на доброволен труд – минимум 5 институции и организации на територията на Община Русе да изявят желание и да приемат млади доброволци;
7.    Разработени професионални модели за работата с млади доброволци – разработени и приложени на практика обучителни програми за работа с млади доброволци, обучени минимум 50 млади хора.
8.    Повишен капацитет на младежките работници – минимум 5 младежки работници повишили знанията и уменията си;
9.    Идентифицирани и популяризирани добри практики – разгледани, обследвани, приложени и оповестени минимум 20 младежки инициативи;
10.    Създадена мрежа на младежките работници – минимум 5 организации и 5 младежки работници участващи в мрежата;
11.    Създаден етичен кодекс на младежките работници.
 
          VI. КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Контрол
Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от кмета на Община Русе.
Наблюдение
Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейностите се осъществява от Дирекция „Култура и Образование” и Дирекция „Здравни и социални дейности” в Община Русе и ръководителите на ОМД-Русе, ЦПЛР – Русе и ОДЦКИ-Русе.
 Мониторинг на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от Дирекция „Финасово-стопански дейности” в Община Русе. В качество на управляващи органи по оперативни програми и програмни оператори ММС и МОН контролират изпълнението на дейности, финансирани чрез фондове на ЕС и ЕИП.
Наблюдение на текущи дейности и проекти, финансирани по „Индикативна програма за младежта” се извършва и от Дирекция „Младеж” в съответствие с функциите, описани в Устройствения правилник на ММС.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)