Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 754 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с № УТ-27-74/27.11.2017г. от Вихрен Богомилов Бойчев, Общински съвет – Русе
1. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПЗ за новообразувани поземлени имоти 503.205 и 503.208 в местност „Дрибак 6“ в землището с. Николово, Община Русе, като с ограничителни линии се определя ново застрояване, разположено на по 3,00 м от страничните имотни граници и на по 5,00 м от дъното на имотите;
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ за новообразувани поземлени имоти 503.205 и 503.208 в местност „Дрибак 6“ в землището с. Николово, Община Русе, в съответствие с одобреното задание по т. 1.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)