Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 754

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

І. Създава Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС в състав:
Председател: Тодор Бонев – общински съветник;
Членове:
1. Симона Евлогиева Балканска – секретар на МКБППМН;
2. Магдалена Руменова Иванова – юрисконсулт ОС „ИН”;
3. Теодор Антонов Пеев – гл. специалист в Община Русе;
4. Татяна Кънева – общински съветник;
5. Силвия Крушкова – общински съветник;
6. Мариан Савов – общински съветник.