Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 755 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

           1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 60-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през м. септември 2021 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

   Приложение 1

60. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2021– РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА

 • ПЕРИОД: 17 септември – 3 октомври 2021
 • БРОЙ КОНЦЕРТИ: 21

УЧАСТНИЦИ от 10 страни: Германия, Франция, Великобритания, Израел, Литва, Словения, Корея, Италия, Русия и България.

СЪСТАВИ, АНСАМБЛИ И СОЛИСТИ:

 • Русенска филхармония – Русе , дир. Емил Табаков
 • Държавна опера – Русе, дир. Сунай Муратов
 • Софийска филхармония, дир. Найден Тодоров
 • Симфоничен оркестър на БНР, дир. Марк Кадин
 • Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
 • Хор „Проф. В. Арнаудов“, дир. Свилен Димитров
 • Струнен квартет „Jerusalem“
 • Саксофонен квартет „SIGNUM“
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Струнен квартет „Филхармоника“
 • Ансамбъл „Музика Нова“, дир. Драгомир Йосифов
 • Теодор Петков Трио
 • Михаил Йосифов секстет
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Светлин Русев, цигулка
 • Явор Желев, флейта
 • Кристиян Калоянов, кларинет
 • Елена Башкирова, пиано
 • Люка Дьобарг, пиано
 • Йоръм Сон, пиано
 • Сергей Редкин, пиано
 • Кай Шумахер, пиано
 • Емануил Иванов, пиано
 • Виви Василева, вибрафон и ударни
 • Лукас Кампара Джинис, китара
 • Красимира Стоянова, сопран

Програма Премиери

 • Държавна опера – Русе: „Мефистофел“ – опера от А. Бойто 
 • Програмата на ансамбъл „Музика Нова“ – 6 пиеси
 • Е. Табаков – Концерт за цигулка и оркестър (световна премиера)
 • Съпътстващи събития
 • Документална изложба „60 години МФ Мартенски музикални дни
 • Документална изложба „Д. Шостакович в България“
 • Изложба – конкурс „Пауза“
 • Фотоизложба „Андрей Даниел – последните седем години“
 • Представяне на Немско-български и българско-немски музикален речник

Медийни партньори: БТА IБНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 2

ОБЩИНА РУСЕ

60. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

“МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2021

О Т Ч Е Т

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИПлан 2021Отчет 2021
ОБЩИНА РУСЕ135000135000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:100000 107585
2.1. Министерство на културата по проект (трансфер)  4000040000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:6000067585
Приходи от продажба на билети 2000013255
Приходи от спонсорство и реклама1500027330
Приходи от дарения от страната   2500027000
                                                   ОБЩО:235000 242585

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИПлан 2021Отчет 2021
1. ПРОГРАМНИ РАЗХОДИ (възнаграждения на артистите и сам. билети)183874178134
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:5112652657
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал90006760
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 100008192
2.3. Хотелско настаняване1173615585
2.4. Акордиране, автори на концертни програми, преводачи41003850
2.5. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права,  изложби, телевизионен филм за 60. год., членски внос БФА и др.  16290  18270  
Общо разходи:235000230791

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

                                                Приложение 3

            ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА 60. МФ «ММД» ПРЕЗ 2021

С Решение № 363  на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 16/14.12.2020, за провеждането на 60. МФ “Мартенски музикални дни” през 2021 г. е утвърдена обща рамка на бюджета по приходите и по разходите в размер на 235 000 лв., в т.ч. общинско финансиране от 135 000 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ

Въпреки тежката икономическа и епидемична ситуация в страната, 60-то фестивално издание на фестивала приключи изключително успешно във финансово отношение. При уточнен план на приходите от 235 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 242 585 лв. и включвапреизпълнение на приходите от други източници със 7 585 лв., като формира дял от 44,3% спрямо приходите по отчет. 

                                                                                                                                                                           Таблица 1

ИзточнициУточнен планОтчет% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             235000242585 
1. Общински бюджет135000135000         55,7%
2. Приходи от други източници10000010758544,3%

Таблица 2

Приходи от други източнициУточнен планОтчет
Общо други приходи в т.ч.100000107585
Министерство на културата (трансфер)4000040000
Продажба на билети и такси                                                            2000013255
Спонсорство, реклама и дарения4000054330

Видно от данните в Таблица 2 с най-голям дял и значително преизпълнение спрямо планираното са приходите от спонсорство, реклама и дарения – общо 54 330 лв., което формира дял от 50,05% спрямо общо набраните средства от други източници. В структурата на приходната част със сериозен дял от 37,18% е и приходът от Министерството на културата.  

 Благодарение на особено успешната кампания по набирането на средства от други източници, скромният резултат от продажбата на билети, дължащ се основно на тежките ограничителни Covid мерки, свързани с пълняемостта на залите, не оказа съществено влияние върху крайния финансов резултат.

Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава очерталата се през последните годиниустойчива тенденция за солиден дял на приходите от външни източници и като цяло устойчиво разгръщане на партньорската мрежа в подготовката и провеждането на фестивала.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ

Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като анализът по разходната част на бюджета визира целия период на подготовка и реализация на фестивала от м. декември на 2020 до м. октомври на текущата календарна година.

Като цяло анализът на данните от приложените две таблици показва икономично, гъвкаво и балансирано разходване на средствата по издръжката на фестивала. Видно от Таблица 3 постигнатата икономия на средства е в размер от 4 209 лв., която се дължи основно на оптимизация и намаление на програмните разходи с 5 740 лв.

Независимо от обективното увеличение на разходите за хотелско настаняване, планирани още миналата година при по-ниски цени на услугите, както и завишението на разходите в „Други организационни разходи“, дължащо се основно на третото по ред отлагане на фестивала за м. септември т.г., извършените разходи са добре балансирани в рамките на общия бюджет по приходите и разходите, като формират реална икономия на средства спрямо набраните приходи в размер от 11 794 лв.

                                                                                                                                                       Таблица 3

РазходиУточнен планОтчет
Общо разходи в т.ч.:235000230791
1. Програмни разходи, в т.ч. разходи за хонорари и самолетни билети183874178134
2. Организационно-технически разходи     5112652657
3. Икономия спрямо уточнения план по разходите 4209

Таблица 4

Организационно-технически разходиУточнен планОтчет
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:5112652657
1. Хотелско настаняване1173615585
2. Сценичен, технически и обслужващ персонал90006760
3. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна 100008192
4. Акордиране, наем нотен материал, програми41003850
5. Други организационни, в т.ч. авторско право, осигурителни вноски по ЗКПО и ЗДДФЛ, телев. филм за историята на фестивала, излъчване на 2 концерта по телевизия Live7 TV, командировъчни, такса БФА.     16290  18270

Съществен за настоящия анализ е и фактът, че една част от преките разходи по бюджета, възлизаща на 16,9%, са реализирани в полза на местната общност и генерират преки икономически ползи за града (хотелиери, ресторантьори, печатарски услуги, наети за техническо и организационно обслужване на фестивала местни екипи и др.).

Изводи по изпълнението на бюджет за 60. МФ „ММД” 2021 год. 

 • Преизпълнение на приходната част на бюджета със 7 585 лв.;
 • Икономично бюджетиране и реализирани икономии спрямо набраните приходи от 11 794 лв., в т.ч. 

налична икономия спрямо уточнения план по разходите в размер от 4 209 лв.;

 • Постигнат реален икономически ефект в полза на местната общност;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)