Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 755 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-81 от 19.12.2017 г., от Цветомир Христов Денев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в землището на с. Николово, с код по ЕКАТТЕ 51679, община Русе. Като с ПЗ се определя със задължителни линии ново застрояване, с размери 21,00/16,00 м., като са спазени всички законови отстояния от имотните граници и бъдещото застрояване е съобразено със сервитутите на преминаващите през имота мрежи.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в землището на с. Николово, с код по ЕКАТТЕ 51679, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)