Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 756 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 61-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2022, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).

2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 61-то издание на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

61. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

 • ПЕРИОД: 11 – 27 март 2022
 • БРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ: 19

УЧАСТНИЦИ от 7 страни: Германия, Франция, Румъния, Литва, Русия, Македония и България.

СЪСТАВИ, АНСАМБЛИ И СОЛИСТИ:

 • Русенска филхармония
 • Румънски национален симфоничен оркестър
 • Държавна опера – Русе
 • Софийска филхармония
 • Литовски камерен оркестър
 • Фестивален оркестър
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
 • Хор „Проф. В. Арнаудов“
 • Струнен квартет „Модиляни“
 • Струнен квартет „Вижън
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Ансамбъл „Музика Нова“
 • Квартет „Flautissimo“
 • Емил Табаков, диригент
 • Кристиян Мандял, диригент
 • Драгомир Йосифов, диригент
 • Вахан Мардиросян, пиано/диригент
 • Диан Чобанов, диригент
 • Пламен Джуров, диригент
 • Хосе Кура, диригент
 • Явор Желев, флейта
 • Росен Идеалов, кларинет
 • Сергей Крилов, цигулка
 • Сергей Догадин, цигулка
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Светлин Русев, цигулка
 • Павел Гомзяков, виолончело
 • Боби Костадинов, виолончело
 • Людмил Ангелов, пиано
 • Симон Трпчески, пиано
 • Надежда Цанова, пиано
 • Пламена Мангова, пиано

Програма Премиери

 • Държавна опера – Русе: „Ернани“ – опера от Дж. Верди 
 • Програмата на ансамбъл „Музика Нова“
 • Съпътстващи събития
 •  Художествена изложба на тема „Музика“
 • Представяния на книги

Медийни партньори: БТА I БНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе и региона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

           Приложение 2

ОБЩИНА РУСЕ

61. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

 “МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИОтчет 2021План 2022
ОБЩИНА РУСЕ135000140000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:107585110000
2.1. Министерство на културата по проект (трансфер)  4000040000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:6758570000
Приходи от продажба на билети 1325520000
Приходи от спонсорство, реклама и дарения, в т.ч. 11 794 лв. преходен остатък от набрани средства за фестивала през 2021  54330  50000
                                                   ОБЩО:242585250000

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИОтчет 2021План 2022
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, хотели)193719212470
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:3707237530
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал67608460
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 81928200
2.3. Трансфери на участници с автобуси Букурещ – Русе – Букурещ04000
2.4. Акордиране, автори на концертни програми 38503800
2.5. Други организационни, в т.ч.: самолетни билети, осигурителни вноски, командировки, авторски права, изложби, членски внос БФА и др.  18270  13070
Общо разходи:230791250000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 3

61. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2022

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

            Проектобюджетът за 61-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2022 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. ноември 2021 г. Общата рамка на бюджета по приходите и разходите на фестивала за 2022 е 250 000 лв., при размер на общинската субсидия от 140 000 лв. и приходи от други източници в размер на 110 000 лв. 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Настоящият финансов план предвижда минимално увеличение на общата рамка на бюджета до 250 000 лв., като 56% от тях, или 140 000 лв. се осигуряват от бюджета на общината.

Със сериозен дял от 44%, или общо 110 000 лв., са предвидените средства от други източници. Видно и от Таблица 1 увеличението на общинската субсидия е с 5 000 лв., а увеличението на приходите от други източници е в размер от 2 415 лв., като в планирания общ приход от спонсори и дарители е включен и преходен остатък от 2021 в размер от 11 794 лв. Предвид тежкото състояние на бизнеса, както и все още действащите ограничения за достъп до залите, бюджетът е разработен крайно предпазливо.

                                                                                                Таблица 1

ИзточнициОтчет 2021% от общите приходиПлан 2022% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             242585 250000 
1. Община Русе13500055,7%14000056 %
2. Други приходи 10758544,3%11000044 %

 Таблица 2

Други приходиОтчет 2021План 2022
ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:107585110000
Министерство на културата (трансфер)4000040000
Приходи от други източници в т.ч.:6758570000
Приходи от продажба на билети                                                            1325520000
Приходи от спонсорство, реклама и дарения в т.ч. 11794 лв. преходен остатък5433050000

Планираният приход от продажба на билети на този етап е с минимален ръст от 6 745 лв. Икономическата криза ни прави по-внимателни и в прогнозите по отношение на очакваните приходи от спонсорство, реклама и дарения, като по този раздел от приходната част на бюджета съвсем естествено не се предвижда ръст на постъпленията.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 250 000 лв. Планирана е в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и е разчетена на база действащи цени на услугите към м. ноември 2022.   

                      Таблица 3

  ДейностиОтчет 2021План 2022
Общо разходи в т.ч.230791250000
Програмни разходи  193719212470
Организационно-технически разходи  3707237530

Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи, които включватосновно възнагражденията на артистите и съставите и хотелското настаняване.

Данните в Таблица 4 отразяват структурата на организационно-техническите и логистични разходи, свързани с провеждането на фестивала, и включват разходите за техническото и логистично обслужване на залите и концертите, рекламните разходи (интериорна и екстериорна реклама, афиши, високотиражен двуезичен диплян, двуезичен рекламен каталог, поддръжка на сайта), разходи за трансфер на гостуващите оркестри и състави, разходи за самолетни билети на артистите и съставите, разходи за акордиране на клавишните инструменти, осигурителни вноски, авторски права, командировъчни разходи, членски внос към Българската фестивална асоциация и др.                           

                                                                                                                        Таблица 4

Организационно-технически разходиОтчет 2021План 2022
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:3707237530
Сценичен, технически и обслужващ персонал67608460
Реклама81928200
Трансфер на състави Букурещ – Русе – Букурещ с автобуси04000
Акордиране, авторски текстове за концертните програми 38503800
Други организационни разходи, в т.ч.: осигурителни вноски,  командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА, промоционален видеоклип на фестивала, разходи за онлайн излъчване на концерти и др.          18270             13070  

Видно от разчетите в Таблица 4 разходната част от бюджета, касаеща Организационно-техническите разходи запазва нивата си от 2021 г., развита е изключително икономично, като не надвишава съществено обема на средствата в сравнение с отчета за 2021 г. Наблюдава се значително  намаление на планираните средства в „Други организационни разходи“ за 2022 г., което се дължи преди всичко на факта, че в рамките на фестивала през 2021 бяха планирани и реализирани разнообразни дейности по повод годишнината на фестивала, които не фигурират в програмата за 2022.

Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета – около 16%, се реализиратв Русе (хотелиерски, логистични услуги, в т.ч. трансферирането на съставите от Букурещ до Русе и обратно, наемането на организационно-техническите екипи, транспортни услуги, реклама) и представляват реален икономически принос за града.

В заключение, следва да обърнем внимание и върху факта, че ранният етап на планиране на  фестивалния бюджет често води до редица затруднения, произтичащи както от пандемията и събираемостта на средствата от спонсори, дарители и продажба на билети, така и от динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителна редукция в разходната част на бюджета, както и корекции в предварително обявената програма.

Изводи:

 • Към настоящия момент бюджетът е добре балансиран и реалистично разработен;
 • Прогнозите за външното финансиране са винаги рискови и изпълнението на предвиденото по бюджета зависи – особено сега, в ситуацията на финансова и хуманитарна криза, от обективното развитие на ситуацията в страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЩИНА РУСЕ

61.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ

Русе, България

11 – 27 март, 2022

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

RUSE MUNICIPALITY

MINISTRY OF CULTURE

61.

MARCH MUSIC DAYS

INTERNATIONAL FESTIVAL

Ruse, Bulgaria

11 – 27 March 2022

PRELIMINARY PROGRAMME

11 март, петък, Доходно здание, 19 ч.

Откриване

РУСЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Д. Ненов – Четири скици за голям оркестър

М. Равел – Концерт за пиано и оркестър

К. Дебюси – Морето

Диригент ЕМИЛ ТАБАКОВ

Солист СИМОН ТРПЧЕСКИ пиано


12 март, събота, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

АНСАМБЪЛ „МУЗИКА НОВА“

Диригент ДРАГОМИР ЙОСИФОВ


13 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.                            

РУМЪНСКИ НАЦИОНАЛЕН ОРКЕСТЪР

В. А. МоцартУвертюра „Отвличане от Сарая“

В. А. Моцарт / Ф. Уилби

Концерт за цигулка, пиано и оркестър, KV Anh.56/315f

Л. В. Бетовен – Симфония №7

Диригент КРИСТИАН МАНДЯЛ

Солисти МИНЧО МИНЧЕВ цигулка

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ пиано


14 март, понеделник, Доходно здание, 19 ч.

Mostly Brahms

СВЕТЛИН РУСЕВ цигулка

ВАХАН МАРДИРОСЯН пиано

Й. Брамс – Соната за цигулка и пиано №1, оп.78

Й. Брамс – Скерцо за цигулка и пиано

Й. Брамс – Сонати за цигулка и пиано №2 и №3


15 март, вторник, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Струнен квартет ФРОШ

Л. Николов – Струнен квартет №2

К. Дебюси – Струнен квартет сол минор, оп.10


16 септември, сряда, Доходно здание, 19 ч.

Държавна опера – Русе

ЕРНАНИ – опера от Дж. Верди

Диригент ХОСЕ КУРА

Режисьор ОРЛИН АНАСТАСОВ


17 март, четвъртък, Доходно здание, 19 ч.

Струнен квартет VISION  

А. Дворжак – Струнен квартет оп.106, сол мажор

Струнен квартет Vision Spectrum


18 март, петък, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Гала концерт на

ЛАУРЕАТИТЕ НА 13. МК „ФРАНЦ ШУБЕРТ“ 2021


19 март, събота, Доходно здание, 19 ч.

СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Л. Бърнстейн – Симфонични танци

Е. Корнголд – Концерт за цигулка и оркестър

А. Скрябин – Симфония №2

Диригент ВАХАН МАРДИРОСЯН

Солист СВЕТЛИН РУСЕВ


20 март, неделя, ДЗ, з. Европа, 11 ч.

Флейтов квартет FLAUTISSIMO

ВЕСЕЛА ТРИЧКОВАарфа

Програма: Й. Боца, Р. Гийо, В. А. Моцарт, К. Макмайкъл


20 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.

ЛИТОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР

А. Дворжак – Серенада за струнен оркестър

П. Сарасате – Андалуски романс

К. Сен-Санс – Интродукция и Рондо капричиозо

П. Сарасате – Кармен Фантазия

Диригент и солист СЕРГЕЙ КРИЛОВ цигулка

21 март, понеделник, Доходно здание, 19 ч.

СЕРГЕЙ ДОГАДИН цигулка

ПАВЕЛ ГОМЗЯКОВ виолончело 

ПЛАМЕНА МАНГОВА пиано

Ф. Пуленк – Соната за цигулка и пиано

Е. Григ – Соната за виолончело и пиано

С. Рахманинов – Клавирно трио №2, Еlegiaque


22 март, вторник, Доходно здание, 19 ч.

Mostly Schubert

Струнен квартет МОДИЛЯНИ

Ф. Шуберт – Струнен квартет №12, Quartettsatz

Ф. ШубертСтрунен квартет №7

Ф. Шуберт – Струнен квартет №14, Смъртта и момичето


23 март, сряда, Доходно здание, 19 ч.

РУСЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Диригент ИВО ВЕНКОВ


24 март, четвъртък, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Европейският Ренесанс

ХОР „ПРОФ. ВАСИЛ АРНАУДОВ“

Диригент СВИЛЕН ИВАНОВ

Програма: Т. Морли, Ж. де Пре, К. Монтеверди, Галус


25 март, петък, Доходно здание, 19 ч.

Камерен ансамбъл СОФИЙСКИ СОЛИСТИ

Й. Хайдн – Концерт за виолончело, до мажор

А. Онегер – Concerto da Camera за флейта и англ. рог

Л. Николов – Концерт за струнен оркестър

Диригент ПЛАМЕН ДЖУРОВ

Солисти ЯВОР ЖЕЛЕВ флейта

БОБИ КОСТАДИНОВ виолончело


26 март, събота, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

РОСЕН ИДЕАЛОВ кларинет

НАДЕЖДА ЦАНОВА пиано

Л. Николов, Й. Брамс, Д. Йосифов, К. М. фон Вебер


27 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.

ФЕСТИВАЛЕН ОРКЕСТЪР

С. Прокофиев – Класическа симфония

С. Прокофиев – Концерт за пиано №1

М. Мусоргски / М. Равел – Картини от една изложба

Диригент ЕМИЛ ТАБАКОВ

Солист АЛЕКСАНДЪР ГАДЖИЕВ пиано

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проектобюджета за 61-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2022, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).

2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 61-то издание на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

61. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

 • ПЕРИОД: 11 – 27 март 2022
 • БРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ: 19

УЧАСТНИЦИ от 7 страни: Германия, Франция, Румъния, Литва, Русия, Македония и България.

СЪСТАВИ, АНСАМБЛИ И СОЛИСТИ:

 • Русенска филхармония
 • Румънски национален симфоничен оркестър
 • Държавна опера – Русе
 • Софийска филхармония
 • Литовски камерен оркестър
 • Фестивален оркестър
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
 • Хор „Проф. В. Арнаудов“
 • Струнен квартет „Модиляни“
 • Струнен квартет „Вижън
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Ансамбъл „Музика Нова“
 • Квартет „Flautissimo“
 • Емил Табаков, диригент
 • Кристиян Мандял, диригент
 • Драгомир Йосифов, диригент
 • Вахан Мардиросян, пиано/диригент
 • Диан Чобанов, диригент
 • Пламен Джуров, диригент
 • Хосе Кура, диригент
 • Явор Желев, флейта
 • Росен Идеалов, кларинет
 • Сергей Крилов, цигулка
 • Сергей Догадин, цигулка
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Светлин Русев, цигулка
 • Павел Гомзяков, виолончело
 • Боби Костадинов, виолончело
 • Людмил Ангелов, пиано
 • Симон Трпчески, пиано
 • Надежда Цанова, пиано
 • Пламена Мангова, пиано

Програма Премиери

 • Държавна опера – Русе: „Ернани“ – опера от Дж. Верди 
 • Програмата на ансамбъл „Музика Нова“
 • Съпътстващи събития
 •  Художествена изложба на тема „Музика“
 • Представяния на книги

Медийни партньори: БТА I БНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе и региона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

           Приложение 2

ОБЩИНА РУСЕ

61. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

 “МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИОтчет 2021План 2022
ОБЩИНА РУСЕ135000140000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:107585110000
2.1. Министерство на културата по проект (трансфер)  4000040000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:6758570000
Приходи от продажба на билети 1325520000
Приходи от спонсорство, реклама и дарения, в т.ч. 11 794 лв. преходен остатък от набрани средства за фестивала през 2021  54330  50000
                                                   ОБЩО:242585250000

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИОтчет 2021План 2022
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, хотели)193719212470
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:3707237530
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал67608460
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 81928200
2.3. Трансфери на участници с автобуси Букурещ – Русе – Букурещ04000
2.4. Акордиране, автори на концертни програми 38503800
2.5. Други организационни, в т.ч.: самолетни билети, осигурителни вноски, командировки, авторски права, изложби, членски внос БФА и др.  18270  13070
Общо разходи:230791250000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 3

61. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2022

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

            Проектобюджетът за 61-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2022 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. ноември 2021 г. Общата рамка на бюджета по приходите и разходите на фестивала за 2022 е 250 000 лв., при размер на общинската субсидия от 140 000 лв. и приходи от други източници в размер на 110 000 лв. 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Настоящият финансов план предвижда минимално увеличение на общата рамка на бюджета до 250 000 лв., като 56% от тях, или 140 000 лв. се осигуряват от бюджета на общината.

Със сериозен дял от 44%, или общо 110 000 лв., са предвидените средства от други източници. Видно и от Таблица 1 увеличението на общинската субсидия е с 5 000 лв., а увеличението на приходите от други източници е в размер от 2 415 лв., като в планирания общ приход от спонсори и дарители е включен и преходен остатък от 2021 в размер от 11 794 лв. Предвид тежкото състояние на бизнеса, както и все още действащите ограничения за достъп до залите, бюджетът е разработен крайно предпазливо.

                                                                                                Таблица 1

ИзточнициОтчет 2021% от общите приходиПлан 2022% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             242585 250000 
1. Община Русе13500055,7%14000056 %
2. Други приходи 10758544,3%11000044 %

 Таблица 2

Други приходиОтчет 2021План 2022
ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:107585110000
Министерство на културата (трансфер)4000040000
Приходи от други източници в т.ч.:6758570000
Приходи от продажба на билети                                                            1325520000
Приходи от спонсорство, реклама и дарения в т.ч. 11794 лв. преходен остатък5433050000

Планираният приход от продажба на билети на този етап е с минимален ръст от 6 745 лв. Икономическата криза ни прави по-внимателни и в прогнозите по отношение на очакваните приходи от спонсорство, реклама и дарения, като по този раздел от приходната част на бюджета съвсем естествено не се предвижда ръст на постъпленията.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 250 000 лв. Планирана е в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и е разчетена на база действащи цени на услугите към м. ноември 2022.   

                      Таблица 3

  ДейностиОтчет 2021План 2022
Общо разходи в т.ч.230791250000
Програмни разходи  193719212470
Организационно-технически разходи  3707237530

Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи, които включватосновно възнагражденията на артистите и съставите и хотелското настаняване.

Данните в Таблица 4 отразяват структурата на организационно-техническите и логистични разходи, свързани с провеждането на фестивала, и включват разходите за техническото и логистично обслужване на залите и концертите, рекламните разходи (интериорна и екстериорна реклама, афиши, високотиражен двуезичен диплян, двуезичен рекламен каталог, поддръжка на сайта), разходи за трансфер на гостуващите оркестри и състави, разходи за самолетни билети на артистите и съставите, разходи за акордиране на клавишните инструменти, осигурителни вноски, авторски права, командировъчни разходи, членски внос към Българската фестивална асоциация и др.                           

                                                                                                                        Таблица 4

Организационно-технически разходиОтчет 2021План 2022
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:3707237530
Сценичен, технически и обслужващ персонал67608460
Реклама81928200
Трансфер на състави Букурещ – Русе – Букурещ с автобуси04000
Акордиране, авторски текстове за концертните програми 38503800
Други организационни разходи, в т.ч.: осигурителни вноски,  командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА, промоционален видеоклип на фестивала, разходи за онлайн излъчване на концерти и др.          18270             13070  

Видно от разчетите в Таблица 4 разходната част от бюджета, касаеща Организационно-техническите разходи запазва нивата си от 2021 г., развита е изключително икономично, като не надвишава съществено обема на средствата в сравнение с отчета за 2021 г. Наблюдава се значително  намаление на планираните средства в „Други организационни разходи“ за 2022 г., което се дължи преди всичко на факта, че в рамките на фестивала през 2021 бяха планирани и реализирани разнообразни дейности по повод годишнината на фестивала, които не фигурират в програмата за 2022.

Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета – около 16%, се реализиратв Русе (хотелиерски, логистични услуги, в т.ч. трансферирането на съставите от Букурещ до Русе и обратно, наемането на организационно-техническите екипи, транспортни услуги, реклама) и представляват реален икономически принос за града.

В заключение, следва да обърнем внимание и върху факта, че ранният етап на планиране на  фестивалния бюджет често води до редица затруднения, произтичащи както от пандемията и събираемостта на средствата от спонсори, дарители и продажба на билети, така и от динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителна редукция в разходната част на бюджета, както и корекции в предварително обявената програма.

Изводи:

 • Към настоящия момент бюджетът е добре балансиран и реалистично разработен;
 • Прогнозите за външното финансиране са винаги рискови и изпълнението на предвиденото по бюджета зависи – особено сега, в ситуацията на финансова и хуманитарна криза, от обективното развитие на ситуацията в страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЩИНА РУСЕ

61.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ

Русе, България

11 – 27 март, 2022

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

RUSE MUNICIPALITY

MINISTRY OF CULTURE

61.

MARCH MUSIC DAYS

INTERNATIONAL FESTIVAL

Ruse, Bulgaria

11 – 27 March 2022

PRELIMINARY PROGRAMME

11 март, петък, Доходно здание, 19 ч.

Откриване

РУСЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Д. Ненов – Четири скици за голям оркестър

М. Равел – Концерт за пиано и оркестър

К. Дебюси – Морето

Диригент ЕМИЛ ТАБАКОВ

Солист СИМОН ТРПЧЕСКИ пиано


12 март, събота, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

АНСАМБЪЛ „МУЗИКА НОВА“

Диригент ДРАГОМИР ЙОСИФОВ


13 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.                            

РУМЪНСКИ НАЦИОНАЛЕН ОРКЕСТЪР

В. А. МоцартУвертюра „Отвличане от Сарая“

В. А. Моцарт / Ф. Уилби

Концерт за цигулка, пиано и оркестър, KV Anh.56/315f

Л. В. Бетовен – Симфония №7

Диригент КРИСТИАН МАНДЯЛ

Солисти МИНЧО МИНЧЕВ цигулка

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ пиано


14 март, понеделник, Доходно здание, 19 ч.

Mostly Brahms

СВЕТЛИН РУСЕВ цигулка

ВАХАН МАРДИРОСЯН пиано

Й. Брамс – Соната за цигулка и пиано №1, оп.78

Й. Брамс – Скерцо за цигулка и пиано

Й. Брамс – Сонати за цигулка и пиано №2 и №3


15 март, вторник, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Струнен квартет ФРОШ

Л. Николов – Струнен квартет №2

К. Дебюси – Струнен квартет сол минор, оп.10


16 септември, сряда, Доходно здание, 19 ч.

Държавна опера – Русе

ЕРНАНИ – опера от Дж. Верди

Диригент ХОСЕ КУРА

Режисьор ОРЛИН АНАСТАСОВ


17 март, четвъртък, Доходно здание, 19 ч.

Струнен квартет VISION  

А. Дворжак – Струнен квартет оп.106, сол мажор

Струнен квартет Vision Spectrum


18 март, петък, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Гала концерт на

ЛАУРЕАТИТЕ НА 13. МК „ФРАНЦ ШУБЕРТ“ 2021


19 март, събота, Доходно здание, 19 ч.

СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Л. Бърнстейн – Симфонични танци

Е. Корнголд – Концерт за цигулка и оркестър

А. Скрябин – Симфония №2

Диригент ВАХАН МАРДИРОСЯН

Солист СВЕТЛИН РУСЕВ


20 март, неделя, ДЗ, з. Европа, 11 ч.

Флейтов квартет FLAUTISSIMO

ВЕСЕЛА ТРИЧКОВАарфа

Програма: Й. Боца, Р. Гийо, В. А. Моцарт, К. Макмайкъл


20 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.

ЛИТОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР

А. Дворжак – Серенада за струнен оркестър

П. Сарасате – Андалуски романс

К. Сен-Санс – Интродукция и Рондо капричиозо

П. Сарасате – Кармен Фантазия

Диригент и солист СЕРГЕЙ КРИЛОВ цигулка

21 март, понеделник, Доходно здание, 19 ч.

СЕРГЕЙ ДОГАДИН цигулка

ПАВЕЛ ГОМЗЯКОВ виолончело 

ПЛАМЕНА МАНГОВА пиано

Ф. Пуленк – Соната за цигулка и пиано

Е. Григ – Соната за виолончело и пиано

С. Рахманинов – Клавирно трио №2, Еlegiaque


22 март, вторник, Доходно здание, 19 ч.

Mostly Schubert

Струнен квартет МОДИЛЯНИ

Ф. Шуберт – Струнен квартет №12, Quartettsatz

Ф. ШубертСтрунен квартет №7

Ф. Шуберт – Струнен квартет №14, Смъртта и момичето


23 март, сряда, Доходно здание, 19 ч.

РУСЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Диригент ИВО ВЕНКОВ


24 март, четвъртък, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

Европейският Ренесанс

ХОР „ПРОФ. ВАСИЛ АРНАУДОВ“

Диригент СВИЛЕН ИВАНОВ

Програма: Т. Морли, Ж. де Пре, К. Монтеверди, Галус


25 март, петък, Доходно здание, 19 ч.

Камерен ансамбъл СОФИЙСКИ СОЛИСТИ

Й. Хайдн – Концерт за виолончело, до мажор

А. Онегер – Concerto da Camera за флейта и англ. рог

Л. Николов – Концерт за струнен оркестър

Диригент ПЛАМЕН ДЖУРОВ

Солисти ЯВОР ЖЕЛЕВ флейта

БОБИ КОСТАДИНОВ виолончело


26 март, събота, ДЗ, з. Европа, 19 ч.

РОСЕН ИДЕАЛОВ кларинет

НАДЕЖДА ЦАНОВА пиано

Л. Николов, Й. Брамс, Д. Йосифов, К. М. фон Вебер


27 март, неделя, Доходно здание, 19 ч.

ФЕСТИВАЛЕН ОРКЕСТЪР

С. Прокофиев – Класическа симфония

С. Прокофиев – Концерт за пиано №1

М. Мусоргски / М. Равел – Картини от една изложба

Диригент ЕМИЛ ТАБАКОВ

Солист АЛЕКСАНДЪР ГАДЖИЕВ пиано