Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 756 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Русе реши:

1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Явор Пламенов Кирчев, ЕГН: 054419****.

2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)