Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 756 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, във връзка с чл.5, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата реши:

Предоставя безвъзмездно за управление, част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5767.1.13 със застроена площ 225 кв.м., намираща се в сграда „Доходно здание”, в гр. Русе, пл. “Свобода” № 4, предмет на АОС № 6980/05.06.2013 г., вписан под № 20, том 21, н.д. 4018, вх. № 8718/14.06.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, на Драматичен театър „Сава Огнянов”-Русе.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)